Llais ac eiriolwr annibynnol ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru 

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais ac yn eiriolwr annibynnol ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru, gan sefyll i fyny a siarad ar eu rhan. Mae’r Comisiynydd a’i thîm yn gweithio i sicrhau bod y rheini sydd yn agored i niwed ac mewn perygl yn cael eu cadw’n ddiogel ac yn sicrhau bod gan bobl hŷn lais sy’n cael ei glywed, eu bod yn cael dewis a bod ganddynt reolaeth, nad ydynt yn teimlo’n unig nac yn dioddef gwahaniaethu a’u bod yn derbyn y cymorth a’r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt. Yr hyn mae pobl hŷn yn ei ddweud sydd fwyaf pwysig iddyn nhw sy’n llywio gwaith y Comisiynydd ac mae eu llais wrth galon popeth mae hi’n ei wneud.

Mae’r Comisiynydd a’i thîm yn gweithio i sicrhau bod Cymru’n lle da i heneiddio ynddo - nid i rai pobl yn unig ond i bawb.


Cenedlaethau Ynghyd

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chomisiynydd Plant Cymru i hybu buddianau'r prosiectau a'r digwyddiadau sy'n pontio'r cenedlaethau

Darllen Mwy

Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Gwybodaeth ac adnoddau am gydraddoldeb a hawliau dynol...


Darllen Mwy

Amddiffyn
Oedolion

Gwybodaeth ac adnoddau am amddiffyn oedolion yng Nghymru...

Darllen Mwy

Cymorth a
Chefnogaeth

Rydym yn darparu cymorth dwyieithog uniongyrchol i bobl hŷn ledled Cymru...

Darllen Mwy

Sioe Deithiol Ymgysylltu

Rydym yn teithio ar hyd a lled Cymru i gyfarfod a siarad ag amrywiaeth eang o bobl hŷn...

Darllen Mwy

Diweddaraf

 • Diffyg gweithredu ar ran Llywodraeth Cymru yn esgeuluso preswylwyr cartrefi gofal ledled Cymru

  22.1.18

  Mae Llywodraeth Cymru wedi methu cymryd y camau y gwnaeth addo eu cymryd mewn nifer o feysydd allweddol er mwyn gwella ansawdd bywyd pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal yng Nghymru, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

 • Ddylai Cymru ddim cael ei gadael ar ôl wrth drechu unigrwydd ac unigedd

  17.1.18

  Ar ôl i Lywodraeth yr Alban gyhoeddi strategaeth ddrafft ar unigrwydd yn gynharach yr wythnos hon, ac yn dilyn y cyhoeddiad heddiw fod Llywodraeth y DU wedi penodi Gweinidog Unigrwydd, rydw i'n pryderu fwyfwy fod Cymru mewn perygl o gael ei gadael ar ôl wrth drechu unigrwydd ac unigedd, sy'n effeithio ar fywydau pobl hŷn.

 • Y Comisiynydd yn croesawu canfyddiadau'r Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd

  07.12.17

  Mae canfyddiadau'r Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd a gafodd ei gynnal gan Bwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Cynulliad Cenedlaethol, ac a gyhoeddwyd heddiw, nid yn unig yn ein hatgoffa o faint y broblem unigrwydd a’r effaith andwyol y mae’n ei chael ar fywydau pobl, mae hefyd yn dangos yn glir bod angen llawer rhagor o weithredu yn y maes, gydag arweiniad cryf gan Lywodraeth Cymru, i fynd i'r afael â'r epidemig modern a’r broblem ‘iechyd y cyhoedd’ fawr hon.

Ein Trydar

Ymunwch â'r sgwrs