Heneiddio’n Dda yng Nghymru

Mae Heneiddio'n Dda yng Nghymru yn rhaglen bartneriaeth genedlaethol sy'n cael ei chynnal gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, ac mae’n dod ag unigolion a chymunedau, ynghyd â’r sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, at ei gilydd i ddylunio a hyrwyddo ffyrdd arloesol ac ymarferol o wneud Cymru y lle gorau yn y byd i heneiddio.

Mae’r rhaglen wedi'i chysylltu’n agos â nodau blaenoriaeth y Comisiynydd i alluogi pawb i heneiddio’n dda, ac mae ganddi bum nod:

  • Gwneud Cymru’n genedl o gymunedau oed-gyfeillgar
  • Gwneud Cymru’n genedl o gymunedau sy’n cefnogi dementia
  • Lleihau nifer y cwympiadau 
  • Lleihau effaith unigrwydd ac ynysu diangen
  • Gwella’r cyfleoedd dysgu a chyflogaeth i bobl hŷn

Ers iddo gael ei lansio’n swyddogol ym mis Hydref 2014, mae’r rhwydwaith Heneiddio’n Dda yng Nghymru wedi tyfu i gynnwys mwy na 1,700 o unigolion, gan gynrychioli mwy na 500 o sefydliadau gwahanol.

Mae Heneiddio'n Dda yng Nghymru yn trefnu digwyddiadau rhwydweithio a dysgu ledled Cymru yn ogystal â datblygu ystod o gyhoeddiadau poblogaidd.

Dolenni:

I gael rhagor o wybodaeth am Heneiddio’n Dda yng Nghymru, cliciwch yma

Cymru Oed-Gyfeillgar