Cysylltiadau Amddiffyn Oedolion yng Nghymru

I riportio amheuaeth o gam-drin person hŷn, bydd angen i chi gysylltu â’r Tîm Amddiffyn Oedolion yn eich Awdurdod Lleol.  Defnyddiwch y linciau isod i ddarganfod eu manylion cyswllt.

Abertawe

http://www.abertawe.gov.uk/article/9832/Diogelu-Oedolion-pryderi-am-gam-drin-posibl


Blaenau Gwent

https://www.blaenau-gwent.gov.uk/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/diogelu/diogelu-oedolion-archolledig/


Bro Morgannwg

http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/living/social_care/adult_services/Adult-Protection/Adult-Protection.aspx


Caerdydd

https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Iechyd-a-gofal-cymdeithasol/Oedolion-a-phobl-hyn/Sut-i-roi-gwybod-am-amheuaeth-fod-oedolyn-yn-cael-ei-gam-drin/Pages/Sut-i-roi-gwybod-am-amheuaeth-fod-oedolyn-yn-cael-ei-gam-drin.aspx


Caerffili

http://www.caerphilly.gov.uk/Services/Services-for-adults-and-older-people/Keeping-adults-and-older-people-safe/Report-your-concerns?lang=cy-gb


Casnewydd

http://www.newport.gov.uk/cy/Care-Support/Safeguarding-and-abuse/Adults-at-risk.aspx


Castell-nedd Port Talbot

https://www.npt.gov.uk/1335?lang=cy-gb


Ceredigion

http://www.ceredigion.gov.uk/Cymraeg/Preswyliwr/gofalcymdeithasol/teimlonddiogel/diogelu/Pages/default.aspx


Conwy

http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Social-Care-and-Wellbeing/Im-worried-about-somebody/Report-an-adult-at-risk.aspx


Gwynedd

https://www.gwynedd.gov.uk/cy/Trigolion/Iechyd-a-gofal-cymdeithasol/Oedolion-a-phobl-h%c5%b7n/Amddiffyn-oedolion-bregus.aspx


Merthyr Tudful

https://www.merthyr.gov.uk/resident/social-services-and-well-being/safeguarding/adults/?lang=cy-GB&

Pen-y-bont ar Ogwr

http://www1.bridgend.gov.uk/services/adult-services/safeguarding-adults-from-abuse.aspx


Powys

http://www.powys.gov.uk/cy/adult-social-care/rhoi-gwybod-am-gamdrin-oedolion/


Rhondda Cynon Taf

http://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/AdultsandOlderPeople/Stayingsafe/Protectionofadultsatrisk.aspx


Sir Benfro

https://www.sir-benfro.gov.uk/diogelu-pobl-rhag-cael-eu-cam-drin/beth-i-w-wneud-os-ydych-chi-n-credu-bod-rhywun-yn-cael-ei-gamdrin-neu-os-oes-rhywun-yn-eich-cam-drin-chi


Sir Ddinbych

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/iechyd-a-gofal-cymdeithasol/oedolion-a-phobl-hyn/adrodd-amheuaeth-o-gam-drin-oedolion.aspx


Sir Fynwy

http://www.monmouthshire.gov.uk/cy/gofal/gwasanaethau-cymdeithasol-mewn-argyfwng


Sir y Fflint

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Social-Services/Adult-Safeguarding-Welsh.aspx


Sir Gaerfyrddin

http://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/bsl/amddiffyn-oedolion-syn-agored-i-niwed.aspx


Tor-faen

https://www.torfaen.gov.uk/cy/HealthSocialCare/Keeping-Children-and-Adults-Safe/Safeguardingvulnerableadults/Protection-of-Vulnerable-Adults.aspx


Wrecsam

http://www.wrexham.gov.uk/welsh/council_w/social_services/pova.htm


Ynys Môn

http://www.ynysmon.gov.uk/iechyd-a-gofal/gwasanaethau-oedolion/diogelu-ac-amddiffyn-oedolion-bregus-neu-oedolion-mewn-perygl?redirect=false