Amddiffyn a Diogelu Oedolion

Mae’r Comisiynydd yn cymryd amddiffyn a diogelu oedolion o ddifrif. Sefyll cornel pobl sydd mewn perygl o gael niwed a sicrhau eu bod yn cael eu diogelu a’u hamddiffyn yw un o’i blaenoriaethau allweddol ar gyfer gweithredu. Gall cam-drin hefyd fod yn drosedd neu’n gam-drin domestig, sy’n faterion i’r heddlu.

Yn ei gwaith, mae’r Comisiynydd yn cael ei harwain gan y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol a Deddf Hawliau Dynol 1998 sy’n darparu’r canlynol:

 • Mae gan bawb yr hawl i fyw eu bywydau yn rhydd rhag gorfodaeth, bygythiadau, gormes a niwed corfforol, rhywiol, emosiynol neu feddyliol.
 • Mae gan bawb yr hawl i fywyd teuluol a phreifatrwydd.
 • Mae gan bawb yr hawl i gyfrinachedd mewn perthynas â gwybodaeth bersonol, lle nad yw hyn yn torri hawliau pobl eraill.
 • Mae gan bawb yr hawl i gael gwybodaeth lawn a chynhwysfawr i ganiatáu iddyn nhw wneud dewisiadau gwybodus am eu hamgylchiadau eu hunain. 
 • Mae gan bawb yr hawl i amddiffyniad y gyfraith a mynediad llawn i’r broses farnwrol a’r system cyfiawnder troseddol.

Isod, ceir ystod o wybodaeth am amddiffyn a diogelu oedolion a beth i’w wneud os ydych yn amau bod person hŷn mewn perygl o gael ei gam-drin (cliciwch y pennawd i ymledu’r adran).

Amddiffyn a Diogelu Oedolion

Expand all

 • Pwy all fod angen eu diogelu neu eu hamddiffyn?

 • Beth ydy camdriniaeth?

 • Pwy allai fod yn cyflawni’r gamdriniaeth?

 • Ble gallai camdriniaeth ddigwydd?

 • Beth i’w wneud os ydych yn gwybod neu’n amau bod rhywun yn cael ei gam-drin

 • Dweud wrth bwy?

 • Beth i’w ddweud wrthyn nhw?

 • Beth sy’n digwydd nesaf?

 • A fydd y person yn cymryd rhan yn yr ymchwiliad?

 • Sut gall person gael ei gefnogi yn ystod yr ymchwiliad?

 • Beth os ydy’r person yn gwrthod cydsynio i’r ymchwiliad?

 • Fydd teuluoedd a ffrindiau yn cael gwybodaeth yn ystod yr ymchwiliad?