Amddiffyn Oedolion

Dywedir bod dros 39,000 o bobl hŷn yng Nghymru - ffigwr sy’n uwch o ran cyfran na gweddill y Deyrnas Unedig - yn dioddef cael eu cam-drin (astudiaeth ar fynychder gan yr Adran Iechyd a Comic Relief, 2007). I lawer, mae hyn yn digwydd yn y man y maen nhw’n ei alw’n gartref. Does dim digon o ddealltwriaeth eto o natur y gamdriniaeth y mae pobl hŷn yn ei hwynebu na’r amgylchiadau sy’n gosod pobl hŷn mewn perygl o ddioddef niwed, neu o brofi niwed.

Yn fwy ac yn fwy mae pobl hŷn mewn perygl, nid yn gorfforol yn unig ond hefyd yn emosiynol ac yn ariannol. Mae gwaith wedi dechrau yng Nghymru ar wella sut rydym yn adnabod y rhai sydd mewn perygl a’u cadw’n ddiogel. Ond mae’n rhaid inni hefyd sicrhau bod gan bobl hŷn fynediad at gefnogaeth lawn ein system gyfiawnder sifil a throseddol.