Ymgeisio

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg

Mae'r Comisiynydd yn chwilio am ddau unigolyn, sy'n awyddus i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl hŷn yng Nghymru, i ymuno â'i Phwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg.

Bydd disgwyl i’r bersonau a benodir ddarparu persbectif newydd, allanol i drafodaethau, yn ogystal â her adeiladol, annibynnol. Bydd y mewnbwn hwn yn cefnogi'r Comisiynydd yn ei gwaith i sicrhau mai Cymru yw'r lle gorau yn y byd i heneiddio.

Bydd gan yr ymgeiswyr llwyddiannus ddealltwriaeth fanwl o faterion llywodraethu corfforaethol a materion cyllid y sector cyhoeddus. Byddant yn meddwl yn strategol a bydd ganddynt sgiliau cyfathrebu ardderchog. Mae'n rhaid i un ymgeisydd llwyddiannus fod â chymhwyster CCAB.

Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Gwybodaeth i ymgeiswyr

Ffurflen Cyfle Cyfartal

Ffurflen Gais

I gael rhagor o wybodaeth a manylion ymgeisio, anfonwch e-bost i recruitment@olderpeoplewales.com

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 5 Chwefror 5.00yp.

Iechyn ar Waith