Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Dechreuodd Sarah yn ei swydd fel Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru ar ôl dros 25 mlynedd yn gweithio yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector yng Nghymru.

Yn ystod ei gyrfa, mae wedi gweithio gydag amrediad eang o sefydliadau’r GIG ledled Cymru, gyda chyfrifoldebau penodol dros ansawdd gwasanaethau clinigol, gwella iechyd, cydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae Sarah wedi gweithio’n helaeth gyda phobl hŷn a drostynt. Bu’n Gyfarwyddwr ar RNIB Cymru o 2008-12 a bu hefyd yn ymgyrchydd gweithgar dros newidiadau ym mholisïau a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.

Cyn dod yn Gomisiynydd, cadeiriodd Sarah Gynghrair Henoed Cymru, sy’n gynghrair o 20 o fudiadau gwirfoddol sydd wedi ymrwymo i weithio gyda’i gilydd i wella bywydau pobl hŷn.

Fel y Comisiynydd Pobl Hŷn, mae Sarah yn gweithio i sicrhau bod gan bobl hŷn lais sy’n cael gwrandawiad, bod ganddynt ddewis a rheolaeth, nad ydynt yn teimlo’n ynysig, na wahaniaethir yn eu herbyn a’u bod yn cael y gefnogaeth a’r gwasanaethau y mae arnynt eu hangen i fyw bywydau y mae iddynt werth, ystyr a diben.

Fel Comisiynydd, mae Sarah hefyd wedi sefydlu ac yn Cadeirio'r Rhaglen Heneiddio’n Dda yng Nghymru, sef partneriaeth gydweithredol o gyrff a sefydliadau cyhoeddus a thrydydd sector, yn gweithio gyda’i gilydd i wella lles pobl 50 a throsodd ar draws Cymru.