Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg

Ym mis Ionawr 2009, penodwyd y Comisiynydd ei Phwyllgor Archwilio cyntaf. Rôl y pwyllgor yw cefnogi’r Comisiynydd drwy adolygu pa mor gynhwysfawr y mae’r systemau sicrwydd sydd wedi eu sefydlu i gyflawni ei hanghenion fel Swyddog Cyfrifyddu ac adolygu dibynadwyedd a chyflawnrwydd y systemau hyn.

Bydd y Pwyllgor Archwilio yn cyfrannu ar lefel strategol drwy gynnig swyddogaeth  gefnogi a herio allanol, wybodus ar gyfer gwaith y Comisiynydd a’i swyddfa. Bydd y mewnbwn gwerthfawr hwn yn helpu i sicrhau bod y Comisiwn Pobl Hŷn yn datblygu fel corff modern y sector cyhoeddus.

Aelodau’r Pwyllgor Archwilio yw:

Steve Harford (Cadeirydd)

Mae gan Steve Harford dros 40 mlynedd o brofiad o weithio yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat yng Nghymru.  Mae ganddo MBA o Brifysgol Caerdydd, mae’n aelod o’r Sefydliad Marchnata Siartredig ac yn aelod cyswllt o’r Sefydliad Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol.

Treuliodd Steve 18 mlynedd olaf ei yrfa yn gweithio i Gyrfa Cymru, gan ymddeol yn ddiweddar o’i rôl fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol.  Yn ystod ei gyfnod yn Gyrfa Cymru rhoddodd gyngor ar y broses o uno chwe Chwmni Gyrfa lleol gan greu un sefydliad ar gyfer Cymru gyfan ac ef odd yn gyfrifol am arwain y broses honno.  Yna gweithiodd gyda Llywodraeth Cymru er mwyn trosglwyddo perchnogaeth Gyrfa Cymru i ddod yn un o is-gwmnïau dan berchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru.

Mae Steve yn Gyfarwyddwr/Ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Gofalwyr De-ddwyrain Cymru ac ef yw Cadeirydd presennol Bwrdd y Cyfarwyddwyr.  Treuliodd wyth mlynedd cyn hynny fel aelod o Gyngor Iechyd Cymuned Gwent.  Ers iddo ymddeol, penodwyd Steve yn aelod o Fwrdd Pensiwn Lleol Cronfa Bensiynau Gwent Fwyaf (Tor-faen).

Mutale Merrill

Mae Mutale Merrill wedi treulio blynyddoedd lawer mewn ystod eang o rolau yn y sectorau cyhoeddus a gwirfoddol yng Nghymru yn dilyn cwblhau ei MBA ym Mhrifysgol Caerdydd. Hi yw Prif Weithredwr cyntaf Bawso, y prif ddarparwr trydydd sector yng Nghymru ar gyfer merched a phlant du ac o leiafrifoedd ethnig sy’n wynebu trais domestig a phob math arall o gamdriniaeth a thrais.

Hi oedd Cadeirydd cyntaf Cyngor Gofal Cymru ac Is-gadeirydd cyntaf Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Hi yw Cadeirydd Panel Cynghori Is-Sahara gan weithio gyda grwpiau o alltudion Affricanaidd yng Nghymru i wella effaith ymyriadau datblygu rhyngwladol, ac y mae wedi derbyn nifer o wobrau gan gynnwys Cymraes y Flwyddyn yn 1997, am waith yn y gymuned, a'r OBE yn 2008, am ei gwaith ym maes gofal cymdeithasol a’r trydydd sector.

Steve Milsom

Bu Steve yn was sifil yn Swyddfa/Llywodraeth Cymru am gyfnod o 39 mlynedd, gan gyrraedd yr Uwch Wasanaeth Sifil fel Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion.  Gweithiodd Steve mewn amryw o swyddi uwch ym maes Polisi Gwasanaethau Cymdeithasol am 16 mlynedd. Arweiniodd y broses o ddatblygu llawer o bolisïau newydd ac roedd ganddo rôl bwysig mewn datblygu deddfwriaeth a Strategaethau Gwasanaethau Cymdeithasol.  Arweiniodd y broses o ddatblygu a gweithredu’r Strategaeth i Bobl Hŷn yng Nghymru.

Mae Steve wedi cymhwyso i lefel ôl-raddedig a chanddo radd Meistr mewn Astudiaethau Heneiddio a Diploma mewn Astudiaethau Rheoli – ill dau ar lefel Teilyngdod. Mae’n astudio’n rhan amser ar gyfer Doethuriaeth mewn Gerontoleg ym Mhrifysgol Abertawe.  Ers iddo ymddeol ym mis Hydref 2013 daeth Steve yn Ymgynghorydd Cyswllt gyda Practice Solutions Ltd. Roedd yn aelod o Grŵp Cynghori ac yn Rapporteur ar gyfer Arolwg y Comisiynydd o Ansawdd Bywyd a Gofal mewn Cartrefi Gofal yng Nghymru (2014) a gwerthusodd Raglen Cyfoethogi Ansawdd Bywyd mewn 6 chartref gofal yng Ngogledd Cymru (2015). Mae’n aelod o Banel Arbenigol y Comisiynydd i Bobl Hŷn ar Hawliau Dynol i Bobl Hŷn. Steve hefyd yw is-gadeirydd Fforwm 50+ Caerffili.

Phil Davy

Cymhwysodd Phil Davy fel cynlluniwr trefi. Mae wedi gweithio yn Sir Gaerloyw, Reading a Dyfnaint cyn dod yn Brif Swyddog Cynllunio gyda Chyngor Bwrdeistref Islwyn. Ymunodd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili pan ffurfiwyd yr awdurdod lleol newydd yn 1996.

Roedd Phil yn Bennaeth Datblygu Economaidd am 10 mlynedd, yn rheoli maes gwasanaeth a oedd yn cynnwys datblygu busnes, twristiaeth ac adfywio. Yn fwy diweddar, datblygodd y strategaeth weithredol ar gyfer rhaglen fuddsoddi gwerth £220m i wella stoc dai Cyngor Caerffili o 11,000 o gartrefi, i sicrhau bod y tai hyn yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru.

Mae gan Phil enw da am brosiectau datblygu llwyddiannus ac, yn fwyaf nodedig, Parc Busnes Tredomen, gan gynnwys pencadlys corfforaethol Cyngor Caerffili, ailddatblygu safle Glofa Oakdale gynt, a dwy ysgol uwchradd o dan y Fenter Cyllid Preifat.

Mae Phil wedi dal nifer o swyddi fel Cyfarwyddwr Anweithredol, gyda Gyrfa Cymru, Groundwork Caerffili a Chymorth Cynllunio Cymru. Ar ôl 43 o flynyddoedd yn gwasanaethu llywodraeth leol, mae Phil wedi ymddeol o gyflogaeth llawn amser.

Ar hyn o bryd mae Phil yn Ymddiriedolwr gyda Chyngor Ar Bopeth Torfaen.

Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg: Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Blynyddol 2016-17

Adroddiad Blynyddol 2015-16

Adroddiad Blynyddol 2014-15

Adroddiad Blynyddol 2013-14

adroddiadau blynyddol