Heneiddio'n Dda yng Nghymru

Lansiwyd Rhaglen Heneiddio’n Dda yng Nghymru ym mis Hydref 2014 fel partneriaeth pum mlynedd yn cynnwys llywodraeth leol a chenedlaethol a’r prif asiantaethau cyhoeddus a thrydydd sector yng Nghymru. Cadeirir a chynhaliwyd y Rhaglen gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Y rhaglen cyntaf o’i fath yn y D.U., mae Rhaglen Heneiddio’n Dda yng Nghymru yn cyfrannu at a cyd-fynd gyda Strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Pobl Hŷn (Cyfnod 3) 2013-2023.

Mae’r Rhaglen hefyd yn ffurfio rhan o’r Bartneriaeth Arloesol Ewropeaidd ar Heneiddio Iach a Gweithredol (EIP-AHA), a dderbyniodd y wobr 3* uchaf ar gyfer statws Safle Cyfeirnod gan y Comisiwn Ewropeaidd ym mis Gorffennaf 2013. Ers hynny mae’r Rhaglen wedi fod yn rhan o’r Rhwydwaith Cydweithredu Safleoedd Cyfeirnod, rhwydwaith o dros 20 rhanbarth ac Aelodau Gwladwriaethau ar draws yr UE i gydweithredu a chyfnewid arferion da ac arloesedd ym maes heneiddio iach a gweithredol.

Amcan cyffredinol y Rhaglen yw i sicrhau fod yna welliant o fewn Cymru i les pobl sydd yn 50 oed neu’n hŷn.

Mae gan y Rhaglen 5 maes cychwynnol i’w bwysleisio:

1. Cymunedau sy’n Gyfeillgar i Oed  
2. Atal Cwympiadau
3. Cymunedau Cefnogi Pobl â Dementia 
4. Cyfleoedd ar gyfer Dysgu a Chyflogaeth
5. Unigrwydd ac Arwahanrwydd

Mae dros 60 o sefydliadau ar hyn o bryd yn bartneriaid yn y rhaglen, naill ai drwy ein bwrdd, neu’r Grŵp Gweithredu Strategol.

Dysgwch ragor