Tîm y Comisiynydd

Yma gallwch gael rhagor o wybodaeth am rolau a chyfrifoldebau tîm y Comisiynydd a’r ffyrdd y maent yn cefnogi ei gwaith. 

Anna Haf Mihangel 

Uwch Weithiwr Achos

Mae Anna yn darparu gwybodaeth, cyngor, arweiniad a chymorth i bobl hŷn a’u teuluoedd ar amrywiaeth o faterion fel amddiffyn oedolion, cyllid, iechyd, gofal a thai er mwyn herio arferion gwael ac i sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed a’u deall gan ddarparwyr gwasanaethau a’r rheini sy'n gwneud penderfyniadau.  

Elizabeth Carr 

Cydgysylltydd Ymgysylltu a Digwyddiadau

Mae Liz yn sicrhau bod y Comisiynydd a'i thîm yn ymgysylltu'n effeithiol ac yn systematig â phobl hŷn ledled Cymru. Hi sy'n gyfrifol am drefnu digwyddiadau ymgysylltu’r Comisiynydd er mwyn sicrhau bod y Comisiynydd a'i thîm yn cael cyfleoedd i gyfarfod a siarad ag amrywiaeth eang o bobl hŷn ac yn gallu clywed yn uniongyrchol ganddynt am y materion sydd o bwys iddynt. Liz sydd hefyd yn cynllunio ac yn trefnu digwyddiadau allanol y Comisiynydd, gan gynnwys cynadleddau a seminarau.

Gareth Rees 

Swyddog Heneiddio’n Dda

Gareth sy’n cefnogi datblygiad ac effaith y Rhwydwaith Heneiddio'n Dda drwy gynllunio, trefnu a hwyluso digwyddiadau rhwydwaith ledled Cymru, a datblygu cysylltiadau newydd â grwpiau allweddol. Mae hefyd yn rhoi cymorth i aelodau’r rhwydwaith, gan ymateb i geisiadau ac ymholiadau, ac mae'n cynrychioli’r Comisiynydd mewn digwyddiadau sy'n ymwneud â'i blaenoriaeth heneiddio'n dda.

George Jones 

Arweinydd Gwasanaethau Cymunedol a Chynhwysiant

Mae George yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, llywodraeth leol a phartneriaid allweddol eraill i hyrwyddo pwysigrwydd gwasanaethau cymunedol, cyfleusterau a seilwaith sy'n ystyriol o oedran ar gyfer pobl hŷn sy'n byw yng Nghymru, a sicrhau gwelliannau ynddynt.

Mae George hefyd yn cyd-arwain blaenoriaeth y Comisiynydd o alluogi pob person hŷn i heneiddio'n dda.

Helen Benjamin

Cynorthwyydd Gweithredol 

Mae Helen yn darparu ystod eang o gymorth gweinyddol i’r Dirprwy Gomisiynydd a’r Pennaeth Cyllid ac Adnoddau, yn enwedig o ran trefniadau llywodraethu, adnoddau dynol a dysgu a datblygu. Mae Helen hefyd yn delio â chontractwyr allweddol sy'n ymwneud ag amgylchedd y swyddfa ac mae'n sicrhau cydymffurfiaeth o ran iechyd a diogelwch er mwyn hyrwyddo lles ymwelwyr a staff.

Joanne Borja 

Uwch Weithiwr Achos

Mae Jo yn darparu gwybodaeth, cyngor, arweiniad a chymorth i bobl hŷn a’u teuluoedd ar amrywiaeth o faterion fel amddiffyn oedolion, cyllid, iechyd, gofal a thai er mwyn herio arferion gwael ac i sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed a’u deall gan ddarparwyr gwasanaethau a’r rheini sy'n gwneud penderfyniadau.  

Joshua Hayman 

Uwch Swyddog Materion Cyhoeddus

Mae Josh yn gyfrifol am ddatblygu, gweithredu, monitro ac adolygu strategaethau a chynlluniau rhanddeiliaid ac ymgysylltiad gwleidyddol y Comisiynydd. Mae'n monitro datblygiadau gwleidyddol perthnasol ac yn rhoi cyngor a chymorth i'r Comisiynydd a chydweithwyr eraill ar strategaeth a negeseua gwleidyddol er mwyn cefnogi'r gwaith o gyflawni amcanion rhaglen waith y Comisiynydd. Mae Josh hefyd yn darparu cymorth cyfathrebu i'r Pennaeth Cyfathrebu.

Kate Hughes 

Arweinydd Ymgysylltu

Mae Kate yn gweithio gyda chydweithwyr i sicrhau bod ymgysylltu systematig yn rhan annatod o raglen waith y Comisiynydd. Mae hi'n gweithio gyda'r Cydgysylltydd Ymgysylltu a Digwyddiadau i gynllunio a chyflwyno rhaglen gynhwysfawr o ymgysylltu ag amrywiaeth eang o bobl hŷn ledled Cymru a sicrhau eu bod yn cael gwybod am waith y Comisiynydd. Mae Kate hefyd yn casglu ac yn cofnodi barn pobl hŷn mewn digwyddiadau ymgysylltu, fel y gellir rhannu'r safbwyntiau hyn â chydweithwyr a rhanddeiliaid.

Kay Hennessy 

Cynorthwyydd Cymorth Rhaglen Waith

Mae Kay yn cefnogi’r gwaith o gyflawni rhaglen waith y Comisiynydd drwy ddarparu amrywiaeth o gymorth gweinyddol i brif flaenoriaethau’r Comisiynydd. Mae ei rôl yn cynnwys llunio adroddiadau cynnydd a diweddariadau ar gyfer cydweithwyr, paratoi deunyddiau a darparu cymorth mewn cyfarfodydd mewn digwyddiadau.

Nicola Evans 

Arweinydd Hawliau a Chydraddoldeb

Mae Nicola yn arwain ar ddiogelu, datblygu a hyrwyddo hawliau a chydraddoldeb pobl hŷn. Mae hi'n sicrhau bod y Comisiynydd yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am y ddeddfwriaeth a'r datblygiadau diweddaraf sy'n ymwneud â hawliau pobl hŷn ac mae'n hyrwyddo'r ffyrdd y gellir cynnal a pharchu hawliau pobl hŷn, gan gynnwys hyrwyddo eiriolaeth a manteision hynny.

Mae Nicola hefyd yn cyd-arwain gwaith sy'n ymwneud â blaenoriaeth y Comisiynydd o roi terfyn ar ragfarn a gwahaniaethu ar sail oedran yng Nghymru.

Rhianna Edmunds

Swyddog Cyfathrebu

Rôl Rhianna yw codi ymwybyddiaeth o rôl a gwaith y Comisiynydd drwy sylw yn y cyfryngau, cysylltiadau cyhoeddus, ymgyrchoedd a gweithgareddau digidol a marchnata. Mae ei gwaith yn cynnwys ysgrifennu datganiadau i’r wasg ac erthyglau ar gyfer papurau newydd, cynnal presenoldeb y Comisiynydd ar y cyfryngau cymdeithasol, a sicrhau bod gwefan y Comisiynydd yn cael ei diweddaru’n gyson. 

Rhiannon Rees 

Uwch Weithiwr Achos

Mae Rhiannon yn darparu gwybodaeth, cyngor, arweiniad a chymorth i bobl hŷn a’u teuluoedd ar amrywiaeth o faterion fel amddiffyn oedolion, cyllid, iechyd, gofal a thai er mwyn herio arferion gwael ac i sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed a’u deall gan ddarparwyr gwasanaethau a’r rheini sy'n gwneud penderfyniadau. 

Richard Jones 

Pennaeth Cyfathrebu

Mae Richard yn hyrwyddo gwaith y Comisiynydd ac yn sicrhau dulliau cyfathrebu ac ymgysylltu effeithiol â phobl hŷn a rhanddeiliaid drwy sylw yn y cyfryngau, ymgyrchoedd, cyfryngau cymdeithasol a gweithgareddau marchnata. Ef sy'n gyfrifol am reoli gweithgareddau cyfathrebu ar draws sefydliad, drwy weithredu, monitro a gwerthuso strategaeth gyfathrebu a chynllun cyfathrebu blynyddol y Comisiynydd.

Mae Richard hefyd yn cyd-arwain gwaith sy'n ymwneud â blaenoriaeth y Comisiynydd o roi terfyn ar ragfarn a gwahaniaethu ar sail oedran yng Nghymru.

Steve Bartley 

Arweinydd y Rhaglen Diogelu a Mynediad at Gyfiawnder

Mae Steve yn gweithio gyda gwasanaethau cyhoeddus i wella dealltwriaeth o natur y gamdriniaeth a wynebir gan bobl hŷn a sicrhau y cyfeirir at hyn a'i adlewyrchu'n briodol yn neddfwriaeth, canllawiau ac arferion Cymru. Mae hefyd yn gweithio gyda'r system cyfiawnder troseddol i wella'r gydnabyddiaeth o gam-drin pobl hŷn fel gweithred droseddol a sicrhau bod cymorth priodol ar gael iddynt, yn ogystal â chyfiawnder troseddol ac adferol.

Mae Steve hefyd yn cyd-arwain ar un o flaenoriaethau’r Comisiynydd, sef atal cam-drin pobl hŷn.

Sue Hayward 

Cynorthwyydd Personol i’r Comisiynydd

Mae Sue yn darparu amrywiaeth o gymorth gweinyddol i'r Comisiynydd, gan gynnwys rheoli dyddiadur y Comisiynydd, ymdrin â gohebiaeth, trefnu cyfarfodydd, darparu gwybodaeth i'r Comisiynydd a gwneud trefniadau teithio. Mae Sue hefyd yn darparu ysgrifenyddiaeth ar gyfer cyfarfodydd y Pwyllgor Rheoli Busnes ac Archwilio a Sicrwydd Risg.

Will Mason-Wilkes 

Dadansoddwr Data ac Ymchwil

Mae Will yn sicrhau bod modd i’r Comisiynydd gael gafael ar ffynonellau data priodol a’u defnyddio fel gwybodaeth, data a thystiolaeth gadarn fel sail ar gyfer ei rhaglen waith. Mae'n dadansoddi ffynonellau data, yn arwain ar bennu’r gofynion data a thystiolaeth ar gyfer adroddiad blynyddol ‘Cyflwr y Genedl’ y Comisiynydd, yn datblygu dangosyddion a mesurau i asesu cynnydd yn erbyn blaenoriaethau’r rhaglen waith ac yn paratoi deunyddiau briffio am ddata a gwaith ymchwil manwl ar gyfer amrywiaeth o gynulleidfaoedd targed.