Tîm y Comisiynydd

Cefnogir Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru gan dîm bychan o staff sy’n gweithio ar ran y Comisiynydd i gyflawni ei blaenoriaethau. 

Tîm Rheoli Strategol

Rôl Tîm Rheoli Strategol y Comisiynydd yw rhoi cyngor i’r Comisiynydd, arweinyddiaeth gorfforaethol i’r sefydliad yn ei gyfanrwydd, canfod a gwella cyfleoedd ar gyfer gweithio mewn partneriaeth, a gweithio ar y cyd a sicrhau agwedd holistaidd tuag at reoli risg, monitro perfformiad a dynodi camau cywiro sydd eu hangen. 

Fel grŵp, bydd y Tîm Rheoli Strategol yn cyfrannu at:

  • ddatblygu nodau strategol a chynllun busnes blynyddol y Comisiynydd
  • dyrannu ei hadnoddau ariannol, dynol ac eraill mewn ffordd effeithiol ac effeithlon, er mwyn cyflawni’r nodau ac amcanion hynny
  • asesu a rheoli risg a chyfleoedd
  • cynnal asesiad cyffredinol o berfformiad y sefydliad yn erbyn yr amcanion a ddynodwyd yn y Cynllun Gweithredu Blynyddol, a chyflawni’r Cynllun Strategol. 

Kelly Davies

Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol / Dirprwy Gomisiynydd

Ymunodd Kelly â Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru ym mis Hydref 2011 fel Rheolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu, wedi iddi fod yn gweithio’n flaenorol fel Pennaeth Swyddfa a Rheolwr Ymgysylltu â’r Gymuned i Aelodau’r Cynulliad yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. 

Mae gan Kelly dros 11 mlynedd o brofiad o weithio ym maes gwleidyddiaeth yng Nghymru, gan weithio gyda gwleidyddion i ddatblygu strategaethau cyfathrebu ac ymgysylltu yn ogystal ag ar ymgyrchoedd etholiadol niferus ar lefel Ewropeaidd, cenedlaethol a lleol. 

Kelly yw’r Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol ac mae’n gyfrifol am gymryd yr awenau gyda’r holl gyfathrebu mewnol ac allanol ac am sicrhau bod gan y Comisiynydd a’r sefydliad enw da cadarnhaol, uchel ei broffil, am wneud safiad ac am siarad ar ran pobl hŷn, ac am lywio a chyflawni newidiadau trawiadol sy’n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl hŷn. 

Mae Kelly yn gyfrifol hefyd am sicrhau bod y systemau, y prosesau, y rheolaethau a’r wybodaeth ar waith ac ar gael er mwyn galluogi’r Comisiynydd i gydymffurfio'n llawn â'i dyletswyddau statudol sy'n ymwneud â: Llywodraethu Corfforaethol, Adnoddau Dynol, Iechyd a Diogelwch, Rheoli Risg a Pherfformiad, Rheoli Prosiectau a Chyfleusterau ac Adnoddau.

Kelly yw’r Dirprwy Gomisiynydd penodedig drwy is-baragraff 4(1) Atodlen 1 Deddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006 (‘y Ddeddf').


Cyfarwyddwr Lles a Grymuso (sefyllfa wag)

Yn atebol i’r Comisiynydd, mae Cyfarwyddwr Lles a Grymuso yn gyfrifol am arwain ar amcanion y Comisiynydd i wella bywydau pobl hŷn yng Nghymru, sef:

  • Sicrhau bod lles pobl hŷn wrth wraidd gwasanaethau cyhoeddus
  • Gwella ansawdd, argaeledd a mynediad at ofal cymdeithasol ac iechyd
  • Gwarchod a gwella gwasanaethau, cyfleusterau a’r seilwaith cymunedol
  • Cynrychioli pobl hŷn sydd mewn perygl o niwed a sicrhau eu bod yn cael eu diogelu a’u gwarchod
  • Mynd i’r afael â rhagfarn, anghydraddoldeb a gwahaniaethu

Mae Cyfarwyddwr Lles a Grymuso sy’n gyfrifol hefyd am roi cyngor a chymorth i bobl hŷn drwy dîm gwaith achos y Comisiynydd, a hi yw Cyfarwyddwr Rhaglen Heneiddio’n Dda yng Nghymru, rhaglen partneriaeth ar y cyd genedlaethol a gaiff ei chynnal gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, sy’n dod ag unigolion a chymunedau, ynghyd â’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r sector gwirfoddol, at ei gilydd i ddatblygu a hyrwyddo ffyrdd arloesol ac ymarferol o wneud Cymru yn lle da i heneiddio i bawb.