Hysbysiad Preifatrwydd a Chwcis

Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd a Chwcis hwn yn egluro beth i’w ddisgwyl pan fydd y Comisiynydd Pobl Hŷn (y Comisiynydd) yn casglu, defnyddio, datgelu, trosglwyddo a storio eich gwybodaeth bersonol wrth ymweld â’n gwefan.

Rhagarweiniad

Rydym yn ymrwymedig i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol wrth ymweld â’n gwefan. Rydym eisiau i’n gwasanaethau fod yn ddiogel i’n defnyddwyr gwasanaeth. Pryd bynnag y rhowch eich gwybodaeth i ni, mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i ddefnyddio eich gwybodaeth yn unol â’r holl gyfreithiau perthnasol ar ddiogelu gwybodaeth bersonol, gan gynnwys Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 2016 (byddwn yn cyfeirio at y cyfreithiau hyn gyda'i gilydd yn yr hysbysiad hwn fel y “cyfreithiau diogelu data”).

Ymwelwyr â’n gwefan

Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd a Chwcis hwn yn egluro’r canlynol:

 • Pa wybodaeth y casglwn amdanoch;
 • Pryd y gallwn ddefnyddio eich gwybodaeth i gysylltu â chi;
 • A fyddwn yn datgelu eich manylion i rywun arall;
 • Eich dewisiadau o ran pa wybodaeth a roddwch i ni;
 • Y defnydd o gwcis ar ein gwefan.

Pa wybodaeth fydd y Comisiynydd yn ei chasglu amdanaf os byddaf yn gwneud cais am gymorth?

Mae’r adran ‘Cysylltu â Ni’ ar y wefan yn egluro sut y gallwch gysylltu gyda’r Comisiynydd am gymorth, er enghraifft drwy eich rhoi mewn cysylltiad â sefydliadau eraill sydd yn y sefyllfa orau i ddatrys eich problem; ymyrryd yn uniongyrchol os ydych yn cael problemau gyda darparwr gwasanaethau cyhoeddus na allwch eu datrys yn lleol; neu eich helpu i wneud cwyn ffurfiol a monitro sut yr ymdrinnir â’ch cwyn.

Gallwn ofyn i chi am wybodaeth fel eich enw, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad post, rhif ffôn tŷ neu symudol, eich lleoliad a hefyd ychydig o wybodaeth sylfaenol am eich cais am gymorth.

Dyma’r unig ffordd y mae’r Comisiynydd yn casglu gwybodaeth bersonol drwy ein gwefan. This is the only way the Commissioner collects personal information through our website.


Categorïau arbennig o ddata personol

Weithiau byddwn yn gofyn i chi am wybodaeth bersonol ychwanegol, ac weithiau am gategorïau arbennig o ddata personol (e.e. os ydych yn dioddef o salwch, manylion am eich hanes meddygol).

Byddwn ond yn defnyddio eich categorïau arbennig o ddata personol i’r pwrpas o roi unrhyw gyngor neu gymorth i chi ac yn unol â’n swyddogaethau statudol.


Sut y byddwn yn defnyddio eich manylion

Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio ar gyfer nifer o bwrpasau, gan gynnwys:

 • gan y tîm Gwaith Achos er mwyn cysylltu gyda chi i ddelio â’ch cais a’ch ymholiadau;
 • fel bo’r Comisiynydd yn gallu ymarfer ei swyddogaethau statudol; a
 • fel data cyfunol (fel na ellir adnabod unrhyw unigolion) i oleuo swyddogaeth bolisi’r Comisiynydd drwy adnabod unrhyw batrymau a materion newydd yn codi.

Y sail gyfreithiol y bydd y Comisiynydd yn prosesu eich gwybodaeth yn unol â hi yw er mwyn caniatáu i'r Comisiynydd ymarfer ei phwerau statudol fel y'u diffinnir gan Ddeddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006.


A fyddwch yn cysylltu gyda fi i bwrpas marchnata?

Byddwn ond yn anfon e-byst marchnata atoch, neu gylchlythyrau yn y post, lle’r ydych wedi cytuno i hyn.


Rhannu gwybodaeth gyda thrydydd partïon

Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth ag unrhyw drydydd parti oni bai ei bod yn ofynnol i ni yn ôl y gyfraith neu fod gennym ganiatâd cyfreithiol i wneud hynny.

Os ydym yn credu y bydd angen i ni rannu eich gwybodaeth â thrydydd parti er mwyn cynnal gwaith ymchwilio pellach neu i ymarfer ein pwerau cyfreithiol ar eich rhan fel arall, byddwn yn rhoi gwybod i chi pwy yw'r trydydd parti hwnnw a pham y mae angen i ni rannu'r wybodaeth.


Trosglwyddo i drydydd gwledydd

Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo y tu allan i’r EEA.


Am ba hyd y byddwn yn cadw eich gwybodaeth

Os ydych wedi cysylltu â ni gyda chais neu ymholiad, oni bai y defnyddiwn ein pwerau statudol fel yr eglurwn isod, byddwn yn cadw eich manylion am gyfnod o bum mlynedd o'r dyddiad i ni gau eich achos.

Os defnyddiwn ein pwerau statudol o dan adran 3 (adolygu cyflawni swyddogaethau) neu adran 5 (adolygu trefniadau) o dan Ddeddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006, byddwn yn cadw eich manylion yn barhaol.


Eich hawliau

O dan y cyfreithiau diogelu data, mae gennych hawliau dros eich gwybodaeth. Mae gennych hawl i ofyn i ni am gopi o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch.

Mae gennych hefyd hawl i ofyn i ni:

 • gywiro unrhyw wybodaeth anghywir sydd gennym amdanoch;
 • dileu’r wybodaeth sydd gennym amdanoch mewn rhai amgylchiadau;
 • stopio defnyddio eich gwybodaeth bersonol ar gyfer pwrpasau penodol.

Defnyddiwn bob ymdrech resymol yn gyson â’n dyletswydd gyfreithiol i gyflenwi, cywiro neu ddileu gwybodaeth bersonol amdanoch sydd ar ein ffeiliau. Mewn rhai achosion, efallai na allwn gydymffurfio gyda’ch cais. Ond os felly, byddwn yn dweud wrthych ac yn egluro pam.

Os byddwch yn gwneud cais, bydd angen i chi brofi pwy ydych gyda dau ddarn o wybodaeth adnabod gymeradwy (fel pasbort a bil ffôn / trydan heb fod yn hŷn na thri mis). Unwaith y bydd y rhain gennym, byddwn yn ceisio rhoi ymateb i chi o fewn mis.

Ni fyddwn yn codi ffi arnoch am ddelio â’ch cais am gopi o’ch gwybodaeth bersonol (oni bai fod eich cais yn amlwg yn ddi-sail neu’n ormodol, er enghraifft os byddwch yn gwneud ceisiadau dro ar ôl tro).

Os dymunwch ymarfer unrhyw un o’ch hawliau, dylech gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data (manylion cyswllt isod).


Cwcis

Mae gwefan y Comisiynydd Pobl Hŷn yn defnyddio cwcis i wella ei pherfformiad ac i wella profiad cyffredinol y defnyddiwr wrth bori drwy ein gwefan.

Ffeiliau testun bychain a roddir ar eich dyfais, pan fyddwch yn ymweld â gwefannau, yw cwcis. Defnyddir cwcis yn aml i gofio dewisiadau pobl, i wneud i’r wefan weithio’n fwy effeithiol neu i gasglu gwybodaeth gan ymwelwyr â’r wefan, neu am batrymau.

Mae’r cwcis a ddefnyddir ar y wefan hon wedi’u rhestru isod:

Math Enw Pwrpas
Cwci perfformiad
ASP.NET_SessionId  Mae’r cwcis yma’n storio gwybodaeth dros dro i wella perfformiad y wefan, ac yn cael eu dileu pan gaewch eich porwr

Cwcis trydydd partïon

Mae Trydydd Partïon yn cyflwyno cwcis drwy’r wefan hon. Defnyddir y cwcis hyn i integreiddio gwasanaethau gan ddarparwyr eraill ar wefan y Comisiynydd. Defnyddiwn lwyfannau fel fideos YouTube ac “ategion” cyfryngau cymdeithasol fel bod ymwelwyr yn gallu gweld, rhyngweithio gyda, a rhannu ein cynnwys.

Bydd y cwcis hyn ond yn cael eu storio ar eich dyfais pan fyddwch yn rhyngweithio gyda’r elfennau hyn. Gall y trydydd partïon hyn storio cwcis ar eich dyfais pan fyddwch yn cael eich ailgyfeirio i’w gwefan. Nid gwefan Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru sy’n gyfrifol am gwcis a gafwyd o wefannau trydydd parti. Am fwy o wybodaeth dylech ddarllen Hysbysiad Preifatrwydd y trydydd parti ei hun.

Dyma’r cwcis trydydd parti a ddefnyddir ar y wefan hon:

Trydydd Parti Cwci Pwrpas
YouTube VISITOR_INFO1_LIVE, GEO, PREF Er mwyn gallu gweld fideos wedi eu mewnosod ar ein gwefan

Google Analytics

Defnyddiwn Google Analytics i gasglu gwybodaeth am sut y mae defnyddwyr yn llywio drwy, a rhyngweithio gyda’n gwefan.

Defnyddiwn y wybodaeth yma i fonitro patrymau, i greu adroddiadau ac i ystyried sut y gallwn wella cynnwys a strwythur ein gwefan. Mae’r cwcis yma’n casglu gwybodaeth ddienw gan ddefnyddwyr ac yn ein helpu drwy gasglu nifer yr ymwelwyr i’r wefan, sut y gwnaethant gyrraedd ein gwefan a pha dudalennau y buon nhw'n eu darllen.

I wneud hyn, mae Google Analytics yn gosod y cwcis canlynol ar ddyfais yr ymwelydd:

Cwci  Pwrpas Daw i ben
__utma Defnyddir i gyfrif nifer yr ymwelwyr unigryw i'n gwefan Dwy flynedd o'i gosod/diweddrau
__utmb Defynddir i sefydlu'r amser rhwng sesiynau unigryw, i ba dudalennau yr aeth yr ymwelydd, a pharhad pob ymweliad. 30 munud o'i gosod/diweddrau
__utmz Used to identify referrals and entry methods used to access our website 6 months from set/update

Am gyfarwyddiadau penodol ar sut i reoli cwcis, ewch i Direct Gov: Managing Cookies.


Cysylltu â ni am yr Hysbysiad Preifatrwydd a Chwcis hwn

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu sylw am yr Hysbysiad Preifatrwydd a Chwcis hwn, dylech gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data.

Os oes gennych unrhyw gŵyn na allwn ei datrys, mae gennych hawl i gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y rheoleiddiwr statudol ar gyfer materion diogelu data. Gallwch gysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth drwy fynd i https://ico.org.uk/concerns/


Dolenni i wefannau eraill

Mae’r wefan hon yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Dim ond i’r wefan hon y mae’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn berthnasol felly os cliciwch ar ddolen i wefannau eraill, dylech ddarllen eu polisïau preifatrwydd hwy.


Newidiadau i’r hysbysiad preifatrwydd hwn

Rydym yn adolygu ein polisi preifatrwydd yn rheolaidd a byddwn yn rhoi unrhyw ddiweddariad ar y dudalen hon.

Sut i gysylltu â ni

Ysgrifennwch at:
Y Swyddog Diogelu Data
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Adeiladau Cambrian
Sgwâr Mount Stuart
Caerdydd
CF10 5FL

E-bost: gofyn@olderpeoplewales.com
Ffôn: 03442 640 670