Rhyddid Gwybodaeth

Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi hawl gyffredinol ichi i weld gwybodaeth sydd gan y Comisiwn Pobl Hŷn.

Mae’r Ddeddf hefyd yn ei gwneud yn ofynnol inni gael Cynllun Cyhoeddi sy’n fodd i adael ichi weld yr wybodaeth y byddwn yn ei chyhoeddi fel rhan o’r drefn.

Sut I Wneud Cais Am Wybodaeth

Dylai ceisiadau am wybodaeth:

- gael eu gwneud mewn ysgrifen (gan gynnwys e-bost) 

- cynnwys eich enw a chyfeiriad gohebu (a gaiff fod yn gyfeiriad e-bost)

- rhoi disgrifiad clir o’r wybodaeth rydych chi’n gofyn amdani

I wneud cais am wybodaeth oddi wrth y Comisiynydd Pobl Hŷn o dan yr hawl gyffredinol yn y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth i weld gwybodaeth, anfonwch neges e-bost at ask@olderpeoplewales.com neu ysgrifennwch at:

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Adeiladau Cambrian
Sgwâr Mount Stuart
Caerdydd
CF10 5FL

Byddwch mor benodol â phosibl yn eich cais ynglŷn â’r wybodaeth yr hoffech ei chael. Er enghraifft, os oes arnoch eisiau gwybodaeth o fewn amrediad o ddyddiadau yn unig, dywedwch hynny. Mae hynny’n debyg o helpu’ch cais i gael ei drafod yn gyflym. Os nad ydyn ni’n sicr am beth rydych chi’n gofyn, bydd rhaid inni ofyn ichi roi mwy o esboniad.

Byddwch yn fanwl ynglŷn â sut yr hoffech i’r wybodaeth gael ei hanfon atoch (er enghraifft ar bapur neu drwy’r e-bost).

Cyn ichi wneud cais am wybodaeth, efallai y bydd o gymorth ichi ystyried a ydy’r wybodaeth honno ar gael yn barod, drwy gyfrwng ein cynllun cyhoeddi.


Gwybodaeth Sydd Wedi’i Heithrio

Mae’n bosibl na fydd modd rhoi gwybodaeth benodol ichi am ei bod yn esempt, er enghraifft am y byddai’n datgelu manylion personol am rywun arall mewn ffordd annheg.

Mae Deddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) yn cyfyngu ar ddatgelu gwybodaeth a gaiff y Comisiwn Pobl Hŷn wrth gyflawni ei swyddogaethau, neu a gaiff oddi wrth gomisiynwyr neu ombwdsmyn eraill, heblaw o dan amgylchiadau penodedig. Oherwydd hyn, mae’n debyg y bydd gwybodaeth am unigolion, ffeiliau ymholiadau a ffeiliau achosion archwilio sydd gan y Comisiwn Pobl Hŷn yn esempt rhag cael eu datgelu o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Bwriad y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yw sicrhau bod gwybodaeth ar gael i’r cyhoedd yn gyffredinol. Wrth ichi wneud eich cais, mae’n bosibl y byddwch am ystyried a ydy’r wybodaeth rydych chi’n gofyn amdani yn addas i’w chyhoeddi’n gyffredinol.


Ffioedd

Gall ffi gael ei chodi am fodloni ceisiadau. Os oes yna ffi, byddwn yn rhoi gwybod ichi, a bydd yr wybodaeth y gofynnwyd amdani’n cael ei rhoi ar ôl i’r ffi gael ei thalu.


Cynllun Cyhoeddi

Rydyn ni’n trefnu bod llawer o’n gwybodaeth ar gael yn gyhoeddus drwy gyfrwng ein cynllun cyhoeddi. Mae’r cynllun yn nodi’n hymrwymiad i fynd ati i ryddhau gwybodaeth.

Cliciwch yma i weld ein canllawiau ar y cynllun cyhoeddi.


Gwybodaeth Amgylcheddol

Os yw’ch cais yn ymwneud â gwybodaeth amgylcheddol, bydd yn cael ei drafod o dan y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol. Mae’r Rheoliadau hyn yn ffurfio cyfundrefn gyfochrog ar gyfer gweld gwybodaeth. Does dim angen ichi wybod a ydy’r wybodaeth dan sylw yn dod o dan y Rheoliadau neu beidio. Does dim angen i geisiadau am wybodaeth amgylcheddol gael eu gwneud mewn ysgrifen, ond hoffem eich annog i wneud hynny, er mwyn bod yn glir.


Gwybodaeth Bersonol

Os ydych am weld gwybodaeth bersonol amdanoch chi’ch hun, caiff hyn ei drafod fel cais testun am weld gwybodaeth o dan y Ddeddf Diogelu Data. Mae sut i wneud cais am eich gwybodaeth bersonol yn cael ei drafod yn ein polisi preifatrwydd (a fydd ar gael cyn hir).


Beth Sy’n Digwydd Ar ôl Ichi Wneud Cais

Byddwn yn rhoi ymateb ichi o fewn 20 diwrnod gwaith o’r dyddiad y daw eich cais i law.

Polisi ar Weld Gwybodaeth.


Rhagor O Wybodaeth

Mae rhagor o wybodaeth am eich hawliau a sut mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn gweithio ar gael gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.