Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg

Ym mis Ionawr 2009, penodwyd y Comisiynydd ei Phwyllgor Archwilio cyntaf. Rôl y pwyllgor yw cefnogi’r Comisiynydd drwy adolygu pa mor gynhwysfawr y mae’r systemau sicrwydd sydd wedi eu sefydlu i gyflawni ei hanghenion fel Swyddog Cyfrifyddu ac adolygu dibynadwyedd a chyflawnrwydd y systemau hyn.

Bydd y Pwyllgor Archwilio yn cyfrannu ar lefel strategol drwy gynnig swyddogaeth  gefnogi a herio allanol, wybodus ar gyfer gwaith y Comisiynydd a’i swyddfa. Bydd y mewnbwn gwerthfawr hwn yn helpu i sicrhau bod y Comisiwn Pobl Hŷn yn datblygu fel corff modern y sector cyhoeddus.

Aelodau’r Pwyllgor Archwilio yw:

Steve Harford (Cadeirydd)

Mae gan Steve Harford dros 40 mlynedd o brofiad o weithio yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat yng Nghymru.  Mae ganddo MBA o Brifysgol Caerdydd, mae’n aelod o’r Sefydliad Marchnata Siartredig ac yn aelod cyswllt o’r Sefydliad Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol.

Treuliodd Steve 18 mlynedd olaf ei yrfa yn gweithio i Gyrfa Cymru, gan ymddeol yn ddiweddar o’i rôl fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol.  Yn ystod ei gyfnod yn Gyrfa Cymru rhoddodd gyngor ar y broses o uno chwe Chwmni Gyrfa lleol gan greu un sefydliad ar gyfer Cymru gyfan ac ef odd yn gyfrifol am arwain y broses honno.  Yna gweithiodd gyda Llywodraeth Cymru er mwyn trosglwyddo perchnogaeth Gyrfa Cymru i ddod yn un o is-gwmnïau dan berchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru.

Mae Steve yn Gyfarwyddwr/Ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Gofalwyr De-ddwyrain Cymru ac ef yw Cadeirydd presennol Bwrdd y Cyfarwyddwyr.  Treuliodd wyth mlynedd cyn hynny fel aelod o Gyngor Iechyd Cymuned Gwent.  Ers iddo ymddeol, penodwyd Steve yn aelod o Fwrdd Pensiwn Lleol Cronfa Bensiynau Gwent Fwyaf (Tor-faen).

Steve Milsom

Bu Steve yn was sifil yn Swyddfa/Llywodraeth Cymru am gyfnod o 39 mlynedd, gan gyrraedd yr Uwch Wasanaeth Sifil fel Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion.  Gweithiodd Steve mewn amryw o swyddi uwch ym maes Polisi Gwasanaethau Cymdeithasol am 16 mlynedd. Arweiniodd y broses o ddatblygu llawer o bolisïau newydd ac roedd ganddo rôl bwysig mewn datblygu deddfwriaeth a Strategaethau Gwasanaethau Cymdeithasol.  Arweiniodd y broses o ddatblygu a gweithredu’r Strategaeth i Bobl Hŷn yng Nghymru. 

Mae gan Steve gymwysterau ôl-raddedig gyda gradd Meistr ym maes Astudiaethau Heneiddio o Brifysgol Abertawe a Diploma mewn Astudiaethau Rheoli.   Ers ymddeol ym mis Hydref 2013 mae Steve bellach yn Ymgynghorydd Gofal Cymdeithasol Cysylltiedig gyda Practice Solutions Ltd. Roedd yn aelod o’r grŵp cynghori ac yn gofnodwr ar gyfer Adolygiad y Comisiynydd ar Ansawdd Bywyd a Gofal mewn Cartrefi Gofal yng Nghymru (2014) a chynhaliodd werthusiad o Raglen Cyfoethogi Ansawdd Bywyd mewn 6 chartref gofal yng ngogledd Cymru (2015). Mae’n aelod o Banel Arbenigol Pobl Hŷn y Comisiynydd ar Hawliau Dynol Pobl Hŷn. Mae Steve yn ymddiriedolwr gyda Chynghrair Pobl Hŷn Cymru ac Age Cymru.  Mae hefyd yn ddirprwy gadeirydd Fforwm 50+ Caerffili ac yn aelod o Fforwm Cynghori’r Gweinidog ar Heneiddio - Llywodraeth Cymru.   

Phil Davy

Cymhwysodd Phil Davy fel cynlluniwr trefi. Mae wedi gweithio yn Sir Gaerloyw, Reading a Dyfnaint cyn dod yn Brif Swyddog Cynllunio gyda Chyngor Bwrdeistref Islwyn. Ymunodd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili pan ffurfiwyd yr awdurdod lleol newydd yn 1996.

Roedd Phil yn Bennaeth Datblygu Economaidd am 10 mlynedd, yn rheoli maes gwasanaeth a oedd yn cynnwys datblygu busnes, twristiaeth ac adfywio. Yn fwy diweddar, datblygodd y strategaeth weithredol ar gyfer rhaglen fuddsoddi gwerth £220m i wella stoc dai Cyngor Caerffili o 11,000 o gartrefi, i sicrhau bod y tai hyn yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru.

Mae gan Phil enw da am brosiectau datblygu llwyddiannus ac, yn fwyaf nodedig, Parc Busnes Tredomen, gan gynnwys pencadlys corfforaethol Cyngor Caerffili, ailddatblygu safle Glofa Oakdale gynt, a dwy ysgol uwchradd o dan y Fenter Cyllid Preifat.

Mae Phil wedi dal nifer o swyddi fel Cyfarwyddwr Anweithredol, gyda Gyrfa Cymru, Groundwork Caerffili a Chymorth Cynllunio Cymru. Ar ôl 43 o flynyddoedd yn gwasanaethu llywodraeth leol, mae Phil wedi ymddeol o gyflogaeth llawn amser.

Ar hyn o bryd mae Phil yn Ymddiriedolwr gyda Chyngor Ar Bopeth Torfaen.

Julia Evans

Mae Julia wedi gweithio yn y sector cyllid cyhoeddus ers 35 mlynedd – yn gyntaf fel archwilydd allanol am 20 mlynedd, cyn symud i faes cyfrifyddu yn y sector cyhoeddus.

Ar ôl cwblhau gradd BA (Anrh) mewn Gweinyddu Cyhoeddus yn 1983, ymunodd â’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol yn Llundain fel rhan o gynllun hyfforddiant i raddedigion y Swyddfa, lle bu’n astudio tuag at fod yn aelod o’r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth. Cafodd gymhwyster CIPFA yn 1987, ar ôl symud i swyddfeydd y Swyddfa Archwilio Genedlaethol yng Nghymru. Yn ystod y cyfnod hwnnw, roedd yn ymwneud ag archwilio cyfrifon ariannol yn bennaf.

Cafodd Julia ei phenodi’n Ddirprwy Brif Weithredwr (Cyllid, Personél a Gwasanaethau Corfforaethol) Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (CyngACC) ym mis Ionawr 2014, lle bu’n gyfrifol am adrodd, monitro a chynllunio ariannol; rheoli ariannol; archwilio; yr holl faterion AD gan gynnwys datblygu polisïau AD, hyfforddi a datblygu staff, yn ogystal â llety a materion cysylltiedig. Fel rhan o'r Uwch Dîm Rheoli, roedd hefyd yn gyfrifol am reolaeth strategol y Cyngor. Cafodd CyngACC ei ailstrwythuro a chafodd ei ailenwi’n Gyngor y Gweithlu Addysg ym mis Ebrill 2015. Fe wnaeth Julia barhau yn ei swydd fel Dirprwy Brif Weithredwr (Cyllid, AD a Gwasanaethau Corfforaethol) nes iddi ymddeol o'r swydd honno ym mis Rhagfyr 2018. Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg: Cylch Gorchwyl

Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg: Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Blynyddol 2017-18

Adroddiad Blynyddol 2016-17

Adroddiad Blynyddol 2015-16

Adroddiad Blynyddol 2014-15

Adroddiad Blynyddol 2013-14

adroddiadau blynyddol