Llais ac eiriolwr annibynnol ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru 

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais ac yn eiriolwr annibynnol ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru, gan sefyll i fyny a siarad ar eu rhan. Mae’r Comisiynydd a’i thîm yn gweithio i sicrhau bod y rheini sydd yn agored i niwed ac mewn perygl yn cael eu cadw’n ddiogel ac yn sicrhau bod gan bobl hŷn lais sy’n cael ei glywed, eu bod yn cael dewis a bod ganddynt reolaeth, nad ydynt yn teimlo’n unig nac yn dioddef gwahaniaethu a’u bod yn derbyn y cymorth a’r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt. Yr hyn mae pobl hŷn yn ei ddweud sydd fwyaf pwysig iddyn nhw sy’n llywio gwaith y Comisiynydd ac mae eu llais wrth galon popeth mae hi’n ei wneud.

Mae’r Comisiynydd a’i thîm yn gweithio i sicrhau bod Cymru’n lle da i heneiddio ynddo - nid i rai pobl yn unig ond i bawb.


Deng Mlynedd o Sicrhau Newid ar gyfer Pobl Hŷn

Mae ein llinell amser ryngweithiol yn dangos ein gwaith i wneud Cymru yn lle da i bawb dyfu’n hŷn

Darllen Mwy

Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Gwybodaeth ac adnoddau am gydraddoldeb a hawliau dynol...


Darllen Mwy

Amddiffyn
Oedolion

Gwybodaeth ac adnoddau am amddiffyn oedolion yng Nghymru...

Darllen Mwy

Cymorth a
Chefnogaeth

Rydym yn darparu cymorth dwyieithog uniongyrchol i bobl hŷn ledled Cymru...

Darllen Mwy

Sioe Deithiol Ymgysylltu

Rydym yn teithio ar hyd a lled Cymru i gyfarfod a siarad ag amrywiaeth eang o bobl hŷn...

Darllen Mwy

Diweddaraf

 • Ymateb i Gyhoeddi ‘Cymru Iachach’

  11.6.18

  Rwyf yn croesawu cyhoeddi ‘Cymru Iachach’ heddiw, sy’n nodi sut bydd Llywodraeth Cymru yn ceisio gweddnewid y ffordd caiff iechyd a gofal cymdeithasol eu darparu yng Nghymru i sicrhau bod gwasanaethau’n gallu diwallu anghenion ein poblogaeth. Mae nifer o'r cynigion yn y ddogfen yn adlewyrchu galwadau a wnaed gan y Comisiynydd ynghylch sut mae angen i iechyd a gofal cymdeithasol newid i bobl hŷn, ac rwyf yn arbennig o falch o weld bod y ddogfen yn datgan yn glir y bydd pobl hŷn ledled Cymru yn cael eu ‘gwerthfawrogi, eu cefnogi i fyw’n annibynnol ac yn cael eu trin ag urddas a pharch...

 • Cyhoeddi Heléna Herklots fel Comisiynydd Pobl Hŷn newydd Cymru

  05.6.18

  Rydyn ni’n croesawu’r cyhoeddiad mai Heléna Herklots fydd Comisiynydd Pobl Hŷn nesaf Cymru. Ar ôl treulio ei gyrfa’n gweithio’n ddiflino i wella bywydau pobl hŷn a gofalwyr ledled y DU, mae Heléna yn cynnig cyfoeth o brofiad a gwybodaeth, a hefyd persbectif newydd ar sut gellir ac y dylid rhoi sylw i faterion sy’n effeithio ar fywydau pobl hŷn yng Nghymru.

 • Ymateb y Comisiynydd i adroddiad y Pwyllgor ar ddefnyddio meddyginiaeth gwrthseicotig mewn cartrefi gofal

  17.5.18

  Rwy'n croesawu'n fawr yr adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar ddefnyddio meddyginiaeth gwrthseicotig mewn cartrefi gofal, mater a amlygais fel rhan o'm Hadolygiad i ansawdd bywyd a gofal pobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal yng Nghymru.

Ein Trydar

Ymunwch â'r sgwrs