Llais ac eiriolwr annibynnol ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru 

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais ac yn eiriolwr annibynnol ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru, gan sefyll i fyny a siarad ar eu rhan. Mae’r Comisiynydd a’i thîm yn gweithio i sicrhau bod y rheini sydd yn agored i niwed ac mewn perygl yn cael eu cadw’n ddiogel ac yn sicrhau bod gan bobl hŷn lais sy’n cael ei glywed, eu bod yn cael dewis a bod ganddynt reolaeth, nad ydynt yn teimlo’n unig nac yn dioddef gwahaniaethu a’u bod yn derbyn y cymorth a’r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt. Yr hyn mae pobl hŷn yn ei ddweud sydd fwyaf pwysig iddyn nhw sy’n llywio gwaith y Comisiynydd ac mae eu llais wrth galon popeth mae hi’n ei wneud.

Mae’r Comisiynydd a’i thîm yn gweithio i sicrhau bod Cymru’n lle da i heneiddio ynddo - nid i rai pobl yn unig ond i bawb.


Cenedlaethau Ynghyd

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chomisiynydd Plant Cymru i hybu buddianau'r prosiectau a'r digwyddiadau sy'n pontio'r cenedlaethau

Darllen Mwy

Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Gwybodaeth ac adnoddau am gydraddoldeb a hawliau dynol...


Darllen Mwy

Amddiffyn
Oedolion

Gwybodaeth ac adnoddau am amddiffyn oedolion yng Nghymru...

Darllen Mwy

Cymorth a
Chefnogaeth

Rydym yn darparu cymorth dwyieithog uniongyrchol i bobl hŷn ledled Cymru...

Darllen Mwy

Sioe Deithiol Ymgysylltu

Rydym yn teithio ar hyd a lled Cymru i gyfarfod a siarad ag amrywiaeth eang o bobl hŷn...

Darllen Mwy

Diweddaraf

 • Comisiynydd yn croesawu canllawiau hawliau dynol newydd AGGCC

  24.3.17

  Dywedodd Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru: “Rwy’n croesawu canllawiau hawliau dynol newydd AGGCC, sydd wedi cael eu cyhoeddi mewn ymateb i fy Adolygiad o ansawdd bywyd a gofal pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal...

 • Gweithio mewn Partneriaeth i Ddod â’r Cenedlaethau Ynghyd

  03.3.17

  Mae Comisiynydd Plant Cymru a Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi gweithio ynghyd i lansio set o adnoddau newydd i gefnogi cymunedau ledled Cymru i sefydlu grwpiau pontio’r cenedlaethau sy’n dod â phobl iau a hŷn ynghyd.

 • Gwasanaethau Meddygon Teulu yng Nghymru: Safbwynt Pobl Hŷn

  03.3.17

  Mae amrywiadau sylweddol ac annerbyniol ym mhrofiadau pobl hŷn o gael gafael ar wasanaethau Meddygon Teulu a'u defnyddio yng Nghymru, gyda phroblemau penodol o ran y broses o drefnu apwyntiadau, pa mor hygyrch yw meddygfeydd Meddygon Teulu ac amgylchedd y meddygfeydd, yr amser sydd ar gael mewn apwyntiad, cyfathrebu a phreifatrwydd.

Ein Trydar

Ymunwch â'r sgwrs