Cyfrifon Archwiliedig 2010-11

Paratowyd y cyfrifon hyn yn unol â’r Cyfarwyddyd a roddwyd gan Weinidogion Cymru yn unol â Deddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006, Atodlen 1, Paragraff 10 (1) (b).

Eleni yw blwyddyn gyntaf ein Cynllun Strategol tair blynedd – sef blwyddyn pan fo Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi gwneud cynnydd sylweddol pellach. Daw hyn ar ôl ein Cynllun Strategol interim a oedd yn llywio datblygu’r Comisiwn yn ystod 2009/10. 

Gwnaethom ymgynghori â phobl hŷn yn eang o ran datblygu ein Cynllun Strategol ac rydym yn parhau i ymgysylltu â nhw o ran pob agwedd ar ein gwaith.

Cyfrifon Archwiliedig 2010-11 (.pdf)