Tîm y Comisiynydd

Yma gallwch gael rhagor o wybodaeth am rolau a chyfrifoldebau tîm y Comisiynydd a’r ffyrdd y maent yn cefnogi ei gwaith. 

Anna Haf Mihangel 

Uwch Weithiwr Achos

Mae Anna yn darparu gwybodaeth, cyngor, arweiniad a chymorth i bobl hŷn a’u teuluoedd ar amrywiaeth o faterion fel amddiffyn oedolion, cyllid, iechyd, gofal a thai er mwyn herio arferion gwael ac i sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed a’u deall gan ddarparwyr gwasanaethau a’r rheini sy'n gwneud penderfyniadau.  

David McKinney

Arweinydd Heneiddio’n Dda

Mae David yn gweithio gydag unigolion, sefydliadau a chymunedau ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol i gefnogi, hysbysu a grymuso pobl leol i ddatblygu ffyrdd arloesol ac ymarferol o alluogi pobl hŷn i heneiddio'n dda. Mae'n arwain y gwaith o ddatblygu, gweithredu a gwerthuso digwyddiadau lleol a rhanbarthol sy'n cefnogi ac yn grymuso pobl i ddweud eu dweud am yr hyn y byddent yn hoffi ei newid yn eu cymuned a nodi'r camau y gallent hwy (ac eraill) eu cymryd i helpu pobl hŷn i heneiddio'n dda mewn cymunedau ledled Cymru, ynghyd â chynhyrchu a hyrwyddo amrywiaeth o offer, adnoddau a chanllawiau ymarferol i gefnogi newid o fewn cymunedau ledled Cymru.

Mae David hefyd yn arwain blaenoriaeth y Comisiynydd o alluogi pob person hŷn i heneiddio'n dda.

Elen Miles

Uwch Gynorthwyydd Gweithredol i’r Gomisiynydd

Mae Elin yn darparu amrywiaeth o gymorth gweinyddol i'r Comisiynydd, gan gynnwys rheoli dyddiadur y Comisiynydd, ymdrin â gohebiaeth, trefnu cyfarfodydd, darparu gwybodaeth i'r Comisiynydd a gwneud trefniadau teithio. Mae Sue hefyd yn darparu ysgrifenyddiaeth ar gyfer cyfarfodydd y Pwyllgor Rheoli Busnes ac Archwilio a Sicrwydd Risg.

Elizabeth Carr

Cydgysylltydd Ymgysylltu a Digwyddiadau

Mae Liz yn sicrhau bod y Comisiynydd a'i thîm yn ymgysylltu'n effeithiol ac yn systematig â phobl hŷn ledled Cymru. Hi sy'n gyfrifol am drefnu digwyddiadau ymgysylltu’r Comisiynydd er mwyn sicrhau bod y Comisiynydd a'i thîm yn cael cyfleoedd i gyfarfod a siarad ag amrywiaeth eang o bobl hŷn ac yn gallu clywed yn uniongyrchol ganddynt am y materion sydd o bwys iddynt. Liz sydd hefyd yn cynllunio ac yn trefnu digwyddiadau allanol y Comisiynydd, gan gynnwys cynadleddau a seminarau.

Gareth Rees 

Swyddog Heneiddio’n Dda

Gareth sy’n cefnogi datblygiad ac effaith y Rhwydwaith Heneiddio'n Dda drwy gynllunio, trefnu a hwyluso digwyddiadau rhwydwaith ledled Cymru, a datblygu cysylltiadau newydd â grwpiau allweddol. Mae hefyd yn rhoi cymorth i aelodau’r rhwydwaith, gan ymateb i geisiadau ac ymholiadau, ac mae'n cynrychioli’r Comisiynydd mewn digwyddiadau sy'n ymwneud â'i blaenoriaeth heneiddio'n dda.

George Jones 

Arweinydd Gwasanaethau Cymunedol a Chynhwysiant

Mae George yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, llywodraeth leol a phartneriaid allweddol eraill i hyrwyddo pwysigrwydd gwasanaethau cymunedol, cyfleusterau a seilwaith sy'n ystyriol o oedran ar gyfer pobl hŷn sy'n byw yng Nghymru, a sicrhau gwelliannau ynddynt.

Helen Benjamin

Cynorthwyydd Gweithredol 

Mae Helen yn darparu ystod eang o gymorth gweinyddol i’r Dirprwy Gomisiynydd a’r Pennaeth Cyllid ac Adnoddau, yn enwedig o ran trefniadau llywodraethu, adnoddau dynol a dysgu a datblygu. Mae Helen hefyd yn delio â chontractwyr allweddol sy'n ymwneud ag amgylchedd y swyddfa ac mae'n sicrhau cydymffurfiaeth o ran iechyd a diogelwch er mwyn hyrwyddo lles ymwelwyr a staff.

Joanne Borja 

Uwch Weithiwr Achos

Mae Jo yn darparu gwybodaeth, cyngor, arweiniad a chymorth i bobl hŷn a’u teuluoedd ar amrywiaeth o faterion fel amddiffyn oedolion, cyllid, iechyd, gofal a thai er mwyn herio arferion gwael ac i sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed a’u deall gan ddarparwyr gwasanaethau a’r rheini sy'n gwneud penderfyniadau.  

Joshua Hayman 

Uwch Swyddog Materion Cyhoeddus

Mae Josh yn gyfrifol am ddatblygu, gweithredu, monitro ac adolygu strategaethau a chynlluniau rhanddeiliaid ac ymgysylltiad gwleidyddol y Comisiynydd. Mae'n monitro datblygiadau gwleidyddol perthnasol ac yn rhoi cyngor a chymorth i'r Comisiynydd a chydweithwyr eraill ar strategaeth a negeseua gwleidyddol er mwyn cefnogi'r gwaith o gyflawni amcanion rhaglen waith y Comisiynydd. Mae Josh hefyd yn darparu cymorth cyfathrebu i'r Pennaeth Cyfathrebu.

Kay Hennessy 

Cynorthwyydd Cymorth Rhaglen Waith

Mae Kay yn cefnogi’r gwaith o gyflawni rhaglen waith y Comisiynydd drwy ddarparu amrywiaeth o gymorth gweinyddol i brif flaenoriaethau’r Comisiynydd. Mae ei rôl yn cynnwys llunio adroddiadau cynnydd a diweddariadau ar gyfer cydweithwyr, paratoi deunyddiau a darparu cymorth mewn cyfarfodydd mewn digwyddiadau.

Michelle Lewis

Arweinydd Gwahaniaethu ar Sail Oed

Mae Michelle yn arwain gwaith sy’n ymwneud â blaenoriaeth y Comisiynydd o roi terfyn ar oedraniaeth a gwahaniaethu ar sail oed yng Nghymru. Mae’n gyfrifol am ddatblygu a gweithredu ymgyrchoedd i godi ymwybyddiaeth, newid agweddau a mynd i’r afael ag oedraniaeth a gwahaniaethu ar sail oed, yn ogystal â datblygu adnoddau i alluogi pobl hŷn i ganfod achosion o oedraniaeth a gwahaniaethu ar sail oed a’u herio. Mae Michelle yn gweithio hefyd gyda gwasanaethau cyhoeddus i wella dealltwriaeth o natur y gwahaniaethu ar sail oed a wynebir gan bobl hŷn ac i sicrhau bod hyn yn cael ei adlewyrchu’n briodol yn neddfwriaeth, canllawiau ac arferion Cymru. Yn ogystal â hyn, mae’n gweithio gyda rhanddeiliaid ledled Cymru i roi newid ar waith.

Nicola Evans 

Arweinydd Hawliau a Chydraddoldeb

Mae Nicola yn arwain ar ddiogelu, datblygu a hyrwyddo hawliau a chydraddoldeb pobl hŷn. Mae hi'n sicrhau bod y Comisiynydd yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am y ddeddfwriaeth a'r datblygiadau diweddaraf sy'n ymwneud â hawliau pobl hŷn ac mae'n hyrwyddo'r ffyrdd y gellir cynnal a pharchu hawliau pobl hŷn, gan gynnwys hyrwyddo eiriolaeth a manteision hynny.

Rhianna Edmunds

Swyddog Cyfathrebu

Rôl Rhianna yw codi ymwybyddiaeth o rôl a gwaith y Comisiynydd drwy sylw yn y cyfryngau, cysylltiadau cyhoeddus, ymgyrchoedd a gweithgareddau digidol a marchnata. Mae ei gwaith yn cynnwys ysgrifennu datganiadau i’r wasg ac erthyglau ar gyfer papurau newydd, cynnal presenoldeb y Comisiynydd ar y cyfryngau cymdeithasol, a sicrhau bod gwefan y Comisiynydd yn cael ei diweddaru’n gyson. 

Rhiannon Rees 

Uwch Weithiwr Achos

Mae Rhiannon yn darparu gwybodaeth, cyngor, arweiniad a chymorth i bobl hŷn a’u teuluoedd ar amrywiaeth o faterion fel amddiffyn oedolion, cyllid, iechyd, gofal a thai er mwyn herio arferion gwael ac i sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed a’u deall gan ddarparwyr gwasanaethau a’r rheini sy'n gwneud penderfyniadau. 

Rhys Jackson

Swyddog Polisi 

Mae Rhys yn dadansoddi ac yn ymchwilio i flaenoriaethau'r Comisiynydd, gan ddarparu adroddiadau a chrynodebau, yn ogystal ag ymateb i yngynghoriadau. Mae Rhys hefyd yn gweithio gyda chydweithwyr i adolygu a diweddaru safleoedd polisi'r Comisiynydd, yn ogystal â helpu i ddatblygu cynllun busnes y Comisiynydd a’i roi ar waith.

Richard Jones 

Pennaeth Cyfathrebu

Mae Richard yn hyrwyddo gwaith y Comisiynydd ac yn sicrhau dulliau cyfathrebu ac ymgysylltu effeithiol â phobl hŷn a rhanddeiliaid drwy sylw yn y cyfryngau, ymgyrchoedd, cyfryngau cymdeithasol a gweithgareddau marchnata. Ef sy'n gyfrifol am reoli gweithgareddau cyfathrebu ar draws sefydliad, drwy weithredu, monitro a gwerthuso strategaeth gyfathrebu a chynllun cyfathrebu blynyddol y Comisiynydd.

Steve Bartley 

Arweinydd y Rhaglen Diogelu a Mynediad at Gyfiawnder

Mae Steve yn gweithio gyda gwasanaethau cyhoeddus i wella dealltwriaeth o natur y gamdriniaeth a wynebir gan bobl hŷn a sicrhau y cyfeirir at hyn a'i adlewyrchu'n briodol yn neddfwriaeth, canllawiau ac arferion Cymru. Mae hefyd yn gweithio gyda'r system cyfiawnder troseddol i wella'r gydnabyddiaeth o gam-drin pobl hŷn fel gweithred droseddol a sicrhau bod cymorth priodol ar gael iddynt, yn ogystal â chyfiawnder troseddol ac adferol.

Mae Steve hefyd yn cyd-arwain ar un o flaenoriaethau’r Comisiynydd, sef atal cam-drin pobl hŷn.

Valerie Billingham

Arweinydd Iechyd a Gofal

Mae Valerie yn gweithio gyda chyrff cyhoeddus a sefydliadau eraill i wella ansawdd a mynediad i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i bobl hŷn yng Nghymru. Mae hi hefyd yn gweithio gyda chyrff cyhoeddus i wella gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o’r materion pwysicaf i bobl hŷn er mwyn gwneud cynnydd cyflymach tuag at ddarparu gwasanaeth cydgysylltiedig, sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau, ac sy'n cyflwyno newid effeithiol i bobl hŷn ac yn rhoi pobl hŷn yn ganolog iddo.