Ymgynghoriad ar yr Amcanion Cydraddoldeb Strategol

Mae hawliau’n bwysig i ni i gyd, beth bynnag yw ein hoedran. Mae ein hawliau’n ein hamddiffyn a’n grymuso ni, ac fe ddylen nhw ein helpu ni i herio gwahaniaethu ac arferion gwael.

Ond mae llawer o bobl hŷn yn gweld nad yw eu hawliau’n cael eu cynnal wrth iddyn nhw fynd yn hŷn, a’u bod yn aml yn cael eu hystyried yn bethau amherthnasol nad oes modd eu cyffwrdd na’u cyrraedd.

Dyma pam mae gan ein cyrff cyhoeddus rôl hanfodol i’w chwarae o ran defnyddio hawliau mewn modd rhagweithiol er mwyn sicrhau tegwch, urddas, parch ac ymreolaeth, er mwyn cyflawni gwelliannau ystyrlon a gwneud newidiadau diwylliannol.

Drwy ddefnyddio hawliau fel hyn, mae’n hanfodol gwreiddio dull seiliedig ar hawliau ar draws ein gwasanaethau cyhoeddus a defnyddio deddfwriaeth allweddol, megis Deddf Cydraddoldeb 2010, er mwyn helpu i sicrhau mai Cymru yw’r lle gorau yn y byd i heneiddio ynddo.

Er mwyn sicrhau bod y camau y bydd y Comisiynydd yn eu cymryd dan ei Hamcanion Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2020-24 mor effeithiol â phosibl, mae hi eisiau clywed barn pobl hŷn, a’r rheini sy’n gweithio gyda nhw ac ar eu rhan.

I weld Amcanion Cydraddoldeb Strategol drafft y Comisiynydd, cliciwch yma

Anfonwch eich sylwadau erbyn 21ain Chwefror 2020 gan ddefnyddio unrhyw un o’r ffyrdd isod:


Arolwg Ar-lein:

http://bit.ly/EqualityObjectives

E-bostio:

Lawr-lwythwch gopi o’r arolwg yma ac yna anfonnwch ebost at gofyn@olderpeoplewales.com gan nodi ‘Ymateb i'r Amcanion Cydraddoldeb Strategol’ fel pennawd pwnc.

Drwy'r post:

Ymgynghoriad ar yr Amcanion Cydraddoldeb Strategol
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Adeiladau Cambrian
Sgwâr Mount Stuart
Caerdydd
CF10 5FL

Dros y ffôn

Ffoniwch 029 2044 5030 i drefnu amser addas i roi eich sylwadau, drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg.

Fformatau hygyrch ac ieithoedd eraill

Os hoffech gael copi o’r ddogfen hon mewn print bras neu mewn fformat neu iaith arall, cysylltwch â ni ar 029 2044 5030.