Pwy ydyn ni a beth yw’n gwaith ni

1.1 Rolau a Chyfrifoldebau

Gwybodaeth am Rôl y Comisiynydd

I gael gwybodaeth bellach am rôl, gweithgareddau ac amcanion y Comisiynydd, gweler:

1.2 Strwythur Sefydliadol

Y Comisiynydd

Mae’r Comisiynydd yn Llais  Corfforaethol; felly nid oes Bwrdd fel y byddai rhywun yn ei ganfod mewn cyrff cyhoeddus eraill.  Fel Llais Corfforaethol a’r Swyddog Cyfrifo, mae gan y Comisiynydd gyfrifoldeb personol dros gyfarwyddo a rheoli’r sefydliad, ond gall roi’r awdurdod i unrhyw aelod o staff arfer ei swyddogaethau.

Gall dirprwy enwebedig arfer swyddogaethau statudol y Comisiynydd, os bydd y swydd yn wag, neu os na fydd y Comisiynydd yn gallu gweithredu unrhyw amser am unrhyw reswm.

Tîm y Comisiynydd

Cefnogir y Comisiynydd gan dîm bach o staff sy'n gweithio ar ei rhan i gyflawni ei blaenoriaethau. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am rolau a chyfrifoldebau tîm y Comisiynydd a’r ffyrdd y maent yn cefnogi ei gwaith yma.

Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg

Mae gan y Comisiynydd Bwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg i’w chefnogi fel Swyddog Cyfrifo yn y gwaith o fonitro ac adolygu trefniadau llywodraethu corfforaethol, rheoli risg a systemau rheoli mewnol.  Mae’r Pwyllgor yn cynnwys pedwar aelod annibynnol.  Mae arfer da yn mynnu bod y Comisiynydd yn adolygu ac yn cylchdroi amrywiaeth, sgiliau, gwybodaeth a phrofiad cronnus aelodau’r Pwyllgor.  Aelodau’r Pwyllgor Archwilio yw:

Steve Harford (Cadeirydd)

Mae gan Steve Harford dros 40 mlynedd o brofiad o weithio yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat yng Nghymru.  Mae ganddo MBA o Brifysgol Caerdydd, mae’n aelod o’r Sefydliad Marchnata Siartredig ac yn aelod cyswllt o’r Sefydliad Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol.  Treuliodd Steve 18 mlynedd olaf ei yrfa yn gweithio i Gyrfa Cymru, gan ymddeol yn ddiweddar o’i rôl fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol.  Yn ystod ei gyfnod yn Gyrfa Cymru rhoddodd gyngor ar y broses o uno chwe Chwmni Gyrfa lleol gan greu un sefydliad ar gyfer Cymru gyfan ac ef odd yn gyfrifol am arwain y broses honno.  Yna gweithiodd gyda Llywodraeth Cymru er mwyn trosglwyddo perchnogaeth Gyrfa Cymru i ddod yn un o is-gwmnïau dan berchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru.  Mae Steve yn Gyfarwyddwr/Ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Gofalwyr De-ddwyrain Cymru ac ef yw Cadeirydd presennol Bwrdd y Cyfarwyddwyr.  Treuliodd wyth mlynedd cyn hynny fel aelod o Gyngor Iechyd Cymuned Gwent.  Ers iddo ymddeol, penodwyd Steve yn aelod o Fwrdd Pensiwn Lleol Cronfa Bensiynau Gwent Fwyaf (Tor-faen).

Steve Milsom

Bu Steve yn was sifil yn Swyddfa/Llywodraeth Cymru am gyfnod o 39 mlynedd, gan gyrraedd yr Uwch Wasanaeth Sifil fel Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion.  Gweithiodd Steve mewn amryw o swyddi uwch ym maes Polisi Gwasanaethau Cymdeithasol am 16 mlynedd. Arweiniodd y broses o ddatblygu llawer o bolisïau newydd ac roedd ganddo rôl bwysig mewn datblygu deddfwriaeth a Strategaethau Gwasanaethau Cymdeithasol.  Arweiniodd y broses o ddatblygu a gweithredu’r Strategaeth i Bobl Hŷn yng Nghymru. Mae Steve wedi cymhwyso i lefel ôl-raddedig a chanddo radd Meistr mewn Astudiaethau Heneiddio a Diploma mewn Astudiaethau Rheoli – ill dau ar lefel Teilyngdod. Mae’n astudio’n rhan amser ar gyfer Doethuriaeth mewn Gerontoleg ym Mhrifysgol Abertawe.  Ers iddo ymddeol ym mis Hydref 2013 daeth Steve yn Ymgynghorydd Cyswllt gyda Practice Solutions Ltd. Roedd yn aelod o Grŵp Cynghori ac yn Rapporteur ar gyfer Arolwg y Comisiynydd o Ansawdd Bywyd a Gofal mewn Cartrefi Gofal yng Nghymru (2014) a gwerthusodd Raglen Cyfoethogi Ansawdd Bywyd mewn 6 chartref gofal yng Ngogledd Cymru (2015). Mae’n aelod o Banel Arbenigol y Comisiynydd i Bobl Hŷn ar Hawliau Dynol i Bobl Hŷn. Steve hefyd yw is-gadeirydd Fforwm 50+ Caerffili. 

Phil Davey

Cymhwysodd Phil Davy fel cynlluniwr trefi. Mae wedi gweithio yn Sir Gaerloyw, Reading a Dyfnaint cyn dod yn Brif Swyddog Cynllunio gyda Chyngor Bwrdeistref Islwyn. Ymunodd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili pan ffurfiwyd yr awdurdod lleol newydd yn 1996. Roedd Phil yn Bennaeth Datblygu Economaidd am 10 mlynedd, yn rheoli maes gwasanaeth a oedd yn cynnwys datblygu busnes, twristiaeth ac adfywio. Yn fwy diweddar, datblygodd y strategaeth weithredol ar gyfer rhaglen fuddsoddi gwerth £220m i wella stoc dai Cyngor Caerffili o 11,000 o gartrefi, i sicrhau bod y tai hyn yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru. Mae gan Phil enw da am brosiectau datblygu llwyddiannus ac, yn fwyaf nodedig, Parc Busnes Tredomen, gan gynnwys pencadlys corfforaethol Cyngor Caerffili, ailddatblygu safle Glofa Oakdale gynt, a dwy ysgol uwchradd o dan y Fenter Cyllid Preifat. Mae Phil wedi dal nifer o swyddi fel Cyfarwyddwr Anweithredol, gyda Gyrfa Cymru, Groundwork Caerffili a Chymorth Cynllunio Cymru. Ar ôl 43 o flynyddoedd yn gwasanaethu llywodraeth leol, mae Phil wedi ymddeol o gyflogaeth llawn amser. Ar hyn o bryd mae Phil yn Ymddiriedolwr gyda Chyngor Ar Bopeth Torfaen.

Julia Evans

Mae Julia wedi gweithio yn y sector cyllid cyhoeddus ers 35 mlynedd – yn gyntaf fel archwilydd allanol am 20 mlynedd, cyn symud i faes cyfrifyddu yn y sector cyhoeddus. Ar ôl cwblhau gradd BA (Anrh) mewn Gweinyddu Cyhoeddus yn 1983, ymunodd â’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol yn Llundain fel rhan o gynllun hyfforddiant i raddedigion y Swyddfa, lle bu’n astudio tuag at fod yn aelod o’r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth. Cafodd gymhwyster CIPFA yn 1987, ar ôl symud i swyddfeydd y Swyddfa Archwilio Genedlaethol yng Nghymru. Yn ystod y cyfnod hwnnw, roedd yn ymwneud ag archwilio cyfrifon ariannol yn bennaf. Cafodd Julia ei phenodi’n Ddirprwy Brif Weithredwr (Cyllid, Personél a Gwasanaethau Corfforaethol) Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (CyngACC) ym mis Ionawr 2014, lle bu’n gyfrifol am adrodd, monitro a chynllunio ariannol; rheoli ariannol; archwilio; yr holl faterion AD gan gynnwys datblygu polisïau AD, hyfforddi a datblygu staff, yn ogystal â llety a materion cysylltiedig. Fel rhan o'r Uwch Dîm Rheoli, roedd hefyd yn gyfrifol am reolaeth strategol y Cyngor. Cafodd CyngACC ei ailstrwythuro a chafodd ei ailenwi’n Gyngor y Gweithlu Addysg ym mis Ebrill 2015. Fe wnaeth Julia barhau yn ei swydd fel Dirprwy Brif Weithredwr (Cyllid, AD a Gwasanaethau Corfforaethol) nes iddi ymddeol o'r swydd honno ym mis Rhagfyr 2018.

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Ansawdd yn cwrdd yn chwarterol.

Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg - Cylch Gorchwyl

Cliciwch yma i ddarllen cofnodion cyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg

Mae’r Pwyllgor yn darparu adroddiad blynyddol i’r Comisiynydd, sy’n cyflwyno crynodeb o waith y Pwyllgor:

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg 2014-15

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg 2013-14

1.3 Gwybodaeth sy’n Gysylltiedig â’r ddeddfwriaeth sy’n Berthnasol i’n Swyddogaethau

Gwybodaeth am rôl y Comisiynydd

1.4 Rhestrau, a gwybodaeth sy’n berthnasol i sefydliadau yr ydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda hwy

Cysylltiadau defnyddiol â sefydliadau eraill

1.5 Lleoliad a Manylion Cyswllt

I gael manylion am leoliad ein swyddfa a’r prif fanylion cyswllt, ewch i Cysylltu â ni.