Adolygiad o Eiriolaeth

Canfu ymchwil a gynhaliwyd ar ran y Comisiynydd y gall eiriolaeth fod yn hollbwysig i bobl hŷn ar bob cam o’r broses gwneud penderfyniadau ynghylch gofal preswyl: o benderfynu symud i gartref preswyl, penderfyniadau sydd i’w gwneud tra maent mewn gofal preswyl neu wrth symud o ofal preswyl. Hefyd, canfu Pwysigrwydd Eiriolaeth 3 (Advocacy Counts 3), a gyhoeddwyd gan Age Cymru gyda chymorth y Comisiynydd, fod y gwasanaethau eiriolaeth sydd ar gael i bobl hŷn yn anghyson a bod rhannau helaeth o'r wlad o hyd heb wasanaethau eiriolaeth wedi'u hariannu. 

Gan fod eiriolaeth yn cael ei chydnabod yn eang fel mesur diogelu gwerthfawr a phwysig nad yw ar gael i bawb, ac oherwydd bod pobl sy'n byw mewn gofal preswyl yn arbennig o fregus, a amlygwyd wrth gysylltu â sefydliadau eiriolaeth, cartrefi gofal preswyl ac eraill, cynhaliodd y Comisiynydd arolwg o drefniadau eiriolaeth mewn gofal preswyl i asesu a yw trefniadau eiriolaeth yn effeithiol yn diogelu ac yn hybu buddiannau bobl hŷn mewn gofal preswyl, ac i ba raddau y maent yn effeithiol yn gwneud hyn.  

Dilynwch y dolenni isod i gael gwybod mwy am yr Adolygiad a’r canfyddiadau.

Ymchwil Ragarweiniol

Cylch Gorchwyl yr Adolygiad

Adroddiad yr Adolygiad: Llais, Dewis a Rheolaeth