Mynediad at Eiriolaeth

Gall eiriolaeth annibynnol wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl hŷn, gan eu helpu i sicrhau bod eu lleisiau yn cael eu clywed a bod ganddynt gefnogaeth, rhywbeth sy’n hynod bwysig ar adegau anodd neu heriol.

Mewn rhai amgylchiadau, mae gan bobl hŷn hawl gyfreithiol i gael mynediad at eiriolwr annibynnol ac i gael cefnogaeth gan un.

Felly, mae’r Comisiynydd yn gwneud gwaith i ddeall sut mae mynediad at eiriolaeth annibynnol yn digwydd yn ymarferol yng Nghymru ar hyn o bryd, cyn cyhoeddi adroddiad yn gynnar y flwyddyn nesaf a fydd yn rhoi llais i bobl hŷn a thynnu sylw at eu profiadau o ddefnyddio gwasanaethau eiriolaeth annibynnol. Bydd yr adroddiad yn cynnwys enghreifftiau o arfer da hefyd ac yn nodi pa welliannau y bydd angen eu gwneud i sicrhau bod pobl hŷn yn gallu cael mynediad at y gwasanaethau hanfodol hyn pan mae ganddynt yr hawl i’w cael.

I gefnogi’r gwaith hwn, mae’r Comisiynydd yn awyddus i glywed gan bobl hŷn am eu profiadau o ddefnyddio eiriolaeth annibynnol, yn ogystal â chan bobl broffesiynol a’r rheini sy’n gweithio gyda phobl hŷn sydd wedi cefnogi pobl hŷn i gael mynediad at y gwasanaethau hyn. Bydd hyn yn ei helpu i greu darlun o fynediad pobl hŷn at wasanaethau eiriolaeth ar draws Cymru.

Os ydych chi’n berson hŷn ac yn awyddus i rannu eich profiadau o ddefnyddio neu o gael mynediad at wasanaethau eiriolaeth annibynnol, a fyddech cystal â llenwi ein harolwg cryno ar-lein sydd ar gael ar https://goo.gl/forms/Pyw9NUQaTREvDRXn1

Os hoffech chi gael copi caled o’r holiadur, ffoniwch ni ar 03442 640670.

Os ydych chi’n gweithio gyda phobl hŷn ac wedi rhoi cymorth iddynt gael mynediad at wasanaethau eiriolaeth annibynnol, a’ch bod chi’n gallu rhannu gwybodaeth gyda’r Comisiynydd, cysylltwch â Nicola Evans drwy anfon e-bost at nicola.evans@ olderpeoplewales.com neu ffonio 03442 640 670.