Aroddiad y Comisiynydd 2010-11 a gyhoeddwyd

Mae Adroddiad y Comisiynydd ar gyfer 2010-11, sy’n manylu ar yr ystod eang o waith a wnaed gan y Comisiwn Pobl Hŷn yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf ac yn amlinellu’r cynlluniau a’r blaenoriaethau sydd gen i at y dyfodol.

Dywedodd Ruth Marks: “Hoffwn dynnu’ch sylw at eiriolaeth, sy’n thema drwy’r Adroddiad i gyd. Mae’n gwaith ymchwil ni gydag Age Cymru ynghylch darparu gwasanaethau eiriolaeth yn dangos bod yna ardaloedd helaeth yng Nghymru sy’n dal heb ddarpariaeth eiriolaeth gyffredinol neu arbenigol wedi’i hariannu i bobl hŷn. Rwy’n bryderus iawn am hyn ac wedi lansio Adolygiad o Drefniadau Eiriolaeth mewn cartrefi gofal ledled Cymru.

“Mae effaith toriadau yn peri pryder cyson yn fy nhrafodaethau gyda phobl hŷn. Er bod llawer o bobl hŷn yn byw bywydau llawn a gweithgar, mae eraill yn dibynnu ar gymorth ar gyfer gofal sylfaenol.

“Mae'r gefnogaeth gywir yn hanfodol ac yn chwarae rhan fawr wrth atal salwch a dibyniaeth ac wrth hybu urddas a pharch. Rwyf wedi gweld mai disgwyliadau isel iawn sydd gan bobl hŷn ynglŷn â’r gwasanaethau y maen nhw’n eu cael.

“Mater i bob un ohonon ni yw cyfleu beth yw ymarfer da, a chwarae ein rhan wrth wneud Cymru'n lle gwych i dyfu'n hŷn yn ystod y cyfnod anodd hwn.”

Adroddiad y Comisiynydd 2010-11 – adroddiad llawn