Adroddiad Cyntaf Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 2008

Lansiodd y Comisiwn Dod i Oed, ei adroddiad cyntaf i Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan, ar 1 Hydref 2008, ar Ddiwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn y Cenhedloedd Unedig.

Roedd Deddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006 yn gofyn am i adroddiad gael ei gyhoeddi ar yr adeg hon, ond gan nad oedd Comisiwn Pobl Hŷn Cymru wedi bodoli am flwyddyn gyfan, dydy’r adroddiad ddim eto yn cynnwys y datganiadau ariannol a chorfforaethol nodweddiadol y byddech yn disgwyl eu gweld mewn Adroddiad Blynyddol. 

Yn hytrach, mae’r adroddiad yn cynnwys gwybodaeth am pam a  sut y cafodd rôl y Comisiynydd ei chreu, sut y cafodd ac y caiff pobl hŷn eu cynnwys yng ngwaith y Comisiwn, yn ogystal â’r hyn y mae’r Comisiwn yn bwriadu ei gyflawni yn y flwyddyn nesaf.  

Dywedodd Ruth Marks: "Yn ystod fy ychydig fisoedd cyntaf o ddigwyddiadau ymgynghori ledled Cymru, mae angerdd a phenderfyniad y bobl rwy wedi cwrdd â nhw wedi creu argraff arna i."

“Er bod llawer o enghreifftiau o arferion da, mae’n amlwg mai tameidiog yw’r gwasanaethau sy’n cael eu rhoi i bobl hŷn.

“Yn fy adroddiad cyntaf, Dod i Oed, rwy’n dweud mai “cynhwyswch ni, peidiwch â’n hanwybyddu ni” yw un o’r negeseuon cryfaf rwy’n ei chlywed gan bobl hŷn Cymru.

“Hoffwn sicrhau bod lleisiau pobl hŷn ledled y wlad yn cael eu clywed gan bawb sy’n gallu gwneud eu bywydau’n well. Un o’r heriau mawr i mi yw sicrhau fy mod yn cyrraedd y rhai yn ein cymdeithas sy’n fwyaf agored i niwed - y bobl hynny nad ydyn nhw’n cael eu clywed yn aml neu o gwbl.”

Dod i Oed (.pdf)